k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Klima

9. 10. 2019 — k47 (♪)

Přímé slunce stojí za prd. Je k tomu ně­ko­lik důvodů:

  1. Bůh Hélios nám tak na­dě­luje dar ra­ko­viny kůže.
  2. Není dobré pro fotky, ostré stíny téměř bez vý­jimky vy­pa­dají oš­k­livě.
  3. Jde o při­po­mínku glo­bál­ního otep­lo­vání. Na­prostá vět­šina ener­gie na Zemi při­chází právě ze slunce a díky skle­ní­ko­vým plynům tu i zů­stane.

Pro spe­ci­ální sortu lidí je bod číslo dvě tím hlav­ním, ra­ci­o­nální zbytek mnohem více zner­vóz­ňuje třetí po­ložka se­znamu. Glo­bální vy­mí­rání dokáže zkazit jinak per­fektní víkend.

Kvůli tomu se ozý­vají stu­denti pod hla­vič­kou Fri­days for Future & ostatní roč­níky sdru­žené kolem Ex­tinction re­be­lion. Před pěti měsíci jsem se při­mí­chal do jejich pro­test­ního po­chodu a o pár týdnů poz­ději i do dal­šího.

O tom druhém tu nic ne­za­znělo a proto teď ne­do­sta­tek na­pra­vuji. Já vím, já vím, pěti mě­sí­cům zpož­dění se v žar­gonu říká za­tra­ceně dlouhá doba, ale na k47čce si nikdy ne­za­klá­dáme na ak­tu­ál­nosti. Právě naopak, čím starší je no­vinka, tím víc je vy­zrálá jako dobrý sýr.

Na druhou stanu si už ne­pa­ma­tuju, co jsem chtěl psát. Možná něco o tom, jak před­sta­vi­tel prů­myslu řekl, že by čtr­nác­ti­leté děti, které ne­sdílí jeho názor na pro­fi­ta­bilní de­strukci pla­nety, by měli dostat před držku. Možná. Nebo o tom, jak Babiš pro­hla­šo­val, že zá­chrana glo­bál­ního kli­matu je jako fajn, ale nesmí ohro­zit český prů­mysl. Možná něco na ten způsob. Už nevím.

Proto sem vy­klo­pím jen fotky jak stu­denti bi­čo­vaní slun­cem po­cho­dují Prahou, vy­ve­dené ve slu­šivé čer­no­bílé, aby ty ostré stíny ne­vy­pa­daly tak špatně.


+1: Kli­ma­tické krize může te­o­re­ticky uka­zo­vat na po­ten­ci­ální řešení Fer­miho pa­ra­doxu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz