k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Taková normální víkendová kladistika

10. 11. 2019 — k47

Víte, že před 1500 mi­li­ony let žil někdo, kdo byl pra­dě­de­ček váš a zá­ro­veň pra­dě­de­ček bram­bory? V té době to bylo spíš něco než někdo. Sa­mo­zřejmě, pokud nejste kre­a­ci­o­nisté nebo po­dobně za­sle­pení fa­na­tici věřící kon­tra­dik­cím knih z doby že­lezné, tak to dobře víte. Ale to od­bo­čuji.

Z důvodů, které jsou teď za­ha­lené mlhou času, mě v jednu chvíli na­padlo, jestli se někde na in­ter­netu nedá najít in­ter­ak­tivní zo­o­mo­va­telný fy­lo­ge­ne­tický strom. Nej­spíš jsem dumal, jak do sebe zapadá evo­luce ja­kýchsi dvou ži­vo­či­chů, který vznikl jako první a který ho ná­sle­do­val, a vzpo­mněl si na zo­o­mo­va­tel­nou mapu měsíce. Ve chvíli, kdy se mi v mozku ob­je­vila tato myš­lenka, bylo už pozdě. Nedalo se nic změnit na tom, jak strá­vím večer.

Na in­ter­netu se po­va­luje jeden frak­tální fy­lo­ge­nický strom, který není nic moc, další vy­zna­ču­jící spo­lečné předky, který je zas ne­po­u­ži­telně pomalý a pak jeden, který ne­vy­padá nijak atrak­tivně, ale na druhou stranu je velice po­drobný. To je jed­no­značné plus, pro­tože můžu za­zo­o­mo­vat na ma­xi­mum a sle­do­vat kde přesně se di­no­sauři od­trhli od ješ­těrů1 . Kla­do­gram je jen po­psaný pře­vážně la­tin­skými jmény a nemá ob­rázky, takže musím buď lovit v paměti, co by asi mohlo zna­me­nat sau­ro­po­do­mor­pha nebo na wi­ki­pe­dii hledat jeden termín za druhým.

Když jsem pak strá­vil první půl­ho­dinku pro­zkou­má­vá­ním místa, kde se vy­líhli di­no­sauři, od­zo­o­mo­val jsem zpátky, abych zase nabral dech, a na­jed­nou to zá­koutí po­krý­va­jící všechny plazi, di­no­saury a ptáky, kteří kdy žili a které se zdálo tak ob­rov­ské, se na­jed­nou smrsklo na ma­lič­kou část gi­gan­tic­kého stromu života, stěží vi­di­tel­nou a zas jsem si při­pa­dal jako ma­ličké smítko pachu ztra­cené v ne­změr­nosti vesmíru a jeho his­to­rie.

Kla­dis­tiku na ama­tér­ské úrovni vřele do­po­ru­čuji. Dávám 9 z 10.


  1. Sa­mo­zřejmě že di­no­sauři. Moje záliby od­po­ví­dají dva­nác­ti­le­tému klu­kovi: di­no­sauři jsou super, vesmír je super, al­ter­na­tivní uspo­řá­dání spo­leč­nosti je super a mi­li­ar­dáři by měli být od­mě­něni gi­lo­ti­nou.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz