k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Kill everbody 2

26. 12. 2019 — k47 (♪)

Před ně­ja­kou dobou jsem tu psal o pro­to­typu ma­ličké hry skromně po­jme­no­vané Kill eve­ry­body. Na rozdíl od před­cho­zích pokusů (a nebylo jich málo), jež byly po krátké době zápalu briskně ulo­ženy k ledu, tahle se nejen do­stala do polo-hra­tel­ného stádia, ale pachtění na ní po­kra­čo­valo i potom, pomalu a vy­tr­vale. Pro mo­ti­vaci je nej­horší první míle mezi prázd­ným sou­bo­rem a něčím, co se aspoň vzdá­leně chová jako in­ter­ak­tivní pro­gram.

Tady máte druhou verzi ke sta­žení (je za­po­třebí Java). Ně­ko­lik no­vi­nek: me­zer­ník slouží jako pauza, klá­vesy QWERT mění rych­lost 1x-16x, +- zo­o­muje, pro­střední tla­čítko myši určuje pre­fe­ro­vaný směr palby, za kaž­dých X mrtvých zobmií si můžete vybrat glo­bální vy­lep­šení, ně­které ote­ví­rají nové budovy, jiné zá­sadně mění pra­vi­dla (geo-en­gi­nee­ring vede k době ledové, která zpo­ma­luje zombie a pomalu je zabíjí, jiné vy­lep­šení otevře mož­nost up­gra­do­vat budovy přes u nebo en-masse přes shift+U). Líbí se mi před­stava, že můžete učinit určitá roz­hod­nutí, která dras­ticky změní me­cha­niku hry.

Do bu­doucna plá­nuju přidat víc způ­sobů, jak ve velkém vraž­dit všechny lidi zombie & taky z toho udělat hru, která je trochu zá­bavná a uspo­ko­ju­jící i pro ty, kteří ne­prahnou po „number porn“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz