k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na délce záleží

2. 1. 2019 — k47

Na délce záleží. Čím kratší, tím lepší, pro­tože ne­do­jde k útlumu sig­nálu. Řeč je po­cho­pi­telně o HDMI ka­be­lech.

Ko­nečně mi přišel balík s kabely pro Ope­raci Pro­dlou­žení – ša­la­moun­ský plán sto­pro­centně eli­mi­no­vat hluk po­čí­tače jeho pře­su­nu­tím do ve­d­lejší míst­nosti, kde ho ne­mu­sím po­slou­chat. Jak na­lo­žíte s otrav­ným od­pa­dem? Vy­sy­pete ho do škarpy u sil­nice. Co udě­láte se starým gaučem? Vy­ho­díte ho do škarpy u sil­nice. Co udě­láte s dí­tě­tem, které pořád křičí? Zas škarpa u sil­nice. Pro­blém trvá, ale teď se vás už netýká & ne­mu­síte se mu vě­no­vat. Stejně tak je to s od­hluč­ně­ním – ne­sna­žím se pro­blém eli­mi­no­vat, jen ho odsunu pryč. Žijeme na dluh, eko­no­mický i eko­lo­gický & Ope­race Pro­dlou­žení do pa­ra­dig­matu krásně zapadá. Od­suňte své pro­blémy jinam, někdo se s nimi určitě vy­po­řádá.

Ko­nečně jsem tedy vylezl ven z Cely, byť jen ke vrát­kům pro balík a na­jed­nou jsem v rukách měl vše po­třebné – 15 metrů USB kabelu, 15 metrů audio kabelu, 15 metrů sí­ťo­vého kabelu, 15 metrů HDMI kabelu a ma­ličký USB hub – a všechno krásně fun­go­valo. Všechno až na ten za­tra­cený HDMI kabel.

Uka­zuje se, že pře­nést 10.2 Gbit/s pat­nácti metry vodiče je nad­lid­ský úkon, se kterým se jako ci­vi­li­zace ne­do­ká­žeme vy­po­řá­dat. Při­po­jil jsem mo­ni­tor s roz­li­še­ním 1920x1080, které podle po­pisku měl vodič zvlá­dat, ale nic – černá ob­ra­zovka. Zkusil jsem to na te­le­vizi s pod­statně nižším roz­li­še­ním a ko­nečně se uká­zaly nějaké pixely, ale obraz byl plný vad­ných bodů zá­ří­cích zeleně a modře. Zkusil jsem na jiném LCD panelu na ar­chaic­kých 1280x1024 a zas to samé – horké pixely roz­há­zené po ob­ra­zovce jako ne­o­nový prach. Kabel je ne­po­u­ži­telný. Vždycky exis­tují dražší kusy, které ga­ran­tují vyšší roz­li­šení, ale jak jim můžeme věřit? Wi­ki­pe­die povídá něco o růz­ných ja­kos­tech kabelů (ca­te­gory 1ca­te­gory 2) a při­dává kryp­tic­kou po­známku „Al­though no ma­xi­mum length for an HDMI cable is spe­ci­fied, signal at­te­nuation [..] limits usable len­gths in practice and cer­ti­fi­cation is di­f­ficult to achieve for len­gths beyond 13 m.“

Máte zku­še­nosti s při­po­je­ním mo­ni­toru na tyto vzdá­le­nosti? Mám se vůbec snažit? Dá se toho do­sáh­nout s roz­poč­tem in­va­lid­ního vdovce s ná­vy­kem na ke­ta­min a PCP? Nebo mám jen smůlu na dráty?

Nicméně i tenhle příběh má šťastný konec. Smys­lem ope­race bylo ztišit po­čí­tač za každou cenu. Začal jsem tichým vě­t­rá­kem, ten nebyl tak tichý a proto ná­sle­do­vala Ope­race Pro­dlou­žení, ta taky na­ra­zila. Ná­ho­dou jsem ob­je­vil, že v ne­po­u­ží­vané skříni byl na­mon­to­vaný 12cm větrák. Jen tak tam trůnil, zcela bez vy­u­žití, čekal až mu někdo roz­točí lo­patky. Vy­šrou­bo­val jsem ho, otes­to­val na 9V ba­te­rii a nic nebylo slyšet. Přesto se točil, hebce jako kočičí tlapky po sametu, krása.

Vy­mě­nil jsem ho za ten starý ven­ti­lá­tor ve zdroji a to sra­zilo zvuk vy­chá­ze­jící po­čí­tače na po­lo­vinu. Takhle teď vypadá běžící zdroj (blesk zmra­zil ro­tu­jící lo­patky). Elek­trické kom­po­nenty ve kte­rých tepe 220 voltů od­kryty, čekají ať do nich spadnu. Asi to nebude nej­bez­peč­nější, ale co, fun­guje to a zatím stále ne­vi­dím žádný požár. To je pro­blém, který odsunu do jiného času a někdo jiný se s ním tam určitě vy­po­řádá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz