k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co Babiš udělal tentokrát?

30. 4. 2019 (aktualizováno 2. 5.) — k47

Další den, další de­mon­strace. Za po­slední rok už šestá – ko­mu­nista/mlá­tička, ne­zá­vis­lost médií, slo­ven­ská di­aspora za Ku­ci­aka, slušná vláda, proti KSČM u mociza re­zig­naci Babiše, po­špi­ně­ného ma­chi­na­cemi sa­ha­jící až na Krym. A to jsou jen ty na kte­rých jsem byl – zá­měrně nebo jen ná­ho­dou – pří­tomný osobně.

Po­řá­daly se další, vět­šina z nich se přímo nebo tan­gen­ci­álně do­tý­kaly jedné kon­krétní Ro­pu­chy sedící na pra­meni, pro kterou je dle do­stup­ných in­di­cií tento stát pouhé roz­ší­ření pod­ni­ka­tel­ských ak­ti­vit. Pro třicet pro­cent po­pu­lace Re­pub­liky právě tohle před­sta­vuje ideál, kte­rému vhodí hlas do urny. Přesto mu teče do bot ta­ko­vým stylem, že by to za­han­bilo i Ti­ta­nic a Musí hrabat stále hlou­běji a hlou­běji, jen aby se udržel nad vodou. Plán Ro­pu­chy pro po­zo­ro­va­tele zvenčí vypadá nějak takhle: Nikdy ne­při­znat byť jen sto­pové množ­ství viny, nikdy ne­od­stou­pit (to by im­pli­ko­valo mož­nost viny) a snažit se očis­tit za každou cenu. Cynik by řekl, že právě proto teď, když se ob­vi­nění z pod­vodů a ma­ligní kon­spi­race blíží, došlo k bles­kové výměně na postu mi­nistr(a|yně) spra­ve­dl­nosti. Starý mi­nistr se zrovna teď roz­hodl obejít a spra­ve­dl­nost Ropuše kryje nové ku­lo­metné hnízdo Be­ne­šové. Ta je po­zi­tivně na­klo­něná ší­len­ství pre­zi­denta, jehož mozkovna se de­fi­ni­tivně pro­padla do sebe a teď vět­šinu času dělí mezi ser­vil­ním oli­zo­vá­ním čín­ských pat a sta­řec­kými pa­ra­no­id­ními zá­chvaty.

Dou­fejme že začala zvonit hrana. Kdyby se Ropuše do­stalo spra­ve­dl­nosti dnes, tak od zítřka začne hnít v pekle. Ale on je to pod­ni­ka­tel a tak doufám, že vydá memoár, kde do­po­drobna a prav­divě vy­světlí, co se to mu sakra dělo. Byl by to jistě best­seller. Ale zatím stále ope­ruje v módu: Za každou cenu hlavu nad vodou i když to bude stát pár trhlin v práv­ním státě. Proto se před Hradem jed­noho deš­ti­vého od­po­ledne sešla masa de­mon­strantů scho­vaná pod stře­chou dešt­níků, ze kte­rých vy­ku­ko­valy transpa­renty, a vydala se městem na pochod za ne­zá­vis­lost jus­tice.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz