k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Ups...

19. 9. 2019 — k47 (♪)

Tohle se moc ne­po­vedlo. Jako tisíce jiných jsem se byl po­dí­vat na Letné, kterou za­pla­vilo moře pro­tes­tu­jí­cích opět svo­la­ných Mi­li­o­nem chvi­lek pro de­mo­kra­cii a jako ob­vykle jsem tam udělal pár fotek. To se stalo před třemi měsíci. Od té doby mi ob­ra­zový ma­te­riál trůnil na disku, každý den jsem si říkal, že někdy poz­ději to projdu, něco vyberu, ze­di­tuji & hodím to na k47čku. Někdy příště. Někdy příště. Tohle čekání končí dnes, pro­tože se mi po­vedlo smazat vět­šinu fotek.

RAW jsem smazal a tak si musíte vy­sta­čit s tímhle (mmch. nej­spíš stejná de­mon­strantka jako tady)

Asi takhle: V dark­table při prvním výběru projdu fotky, ty vy­lo­ženě špatné hned za­mítnu, ty s po­ten­ci­á­lem ozna­čím dvěma hvěz­dič­kami, zbytku zů­stane jen jedna. Pak vyberu za­mít­nuté a ty od­boč­kou přes koš putují do di­gi­tální nicoty. Pak proces eli­mi­nace & pro­moce po­kra­čuje s menším vý­bě­rem ob­rázků dokud ne­zů­staly jen pre­zen­to­va­telné kusy. Tenhle systém fun­go­val per­fektně. Zcela bez pro­blémů. Celé roky. Až do teď, kdy jsem me­cha­nicky vybral fotky se dvěma hvěz­dič­kami a smazal je. V dark­table zů­stá­vala ně­které za­mít­nuté, tak jsem je bez pře­mýš­lení také smazal. Teprve pak mi došlo, co se vlastně stalo – ty spe­ci­álně vy­brané jako uchá­ze­jící byly zni­čeny. Sakra.

Mohl bych se je po­ku­sit ob­no­vit. Už v tom mám nějaké zku­še­nosti, dřív jsem napsal pro­gram, který vy­se­kal data z mrt­vého NTFS disku včetně sma­za­ných sou­borů + určitě bude exis­to­vat ně­ko­lik ná­strojů pro ext4, když je to svo­bodný SW a tak po­dobně. Mohl bych to udělat, ale proč vlastně? Byly by to pixely z tři měsíce staré udá­losti, teď již pra­málo re­le­vantní. Navíc bych je musel nějak vybrat+zpra­co­vat a to je, s při­hléd­nu­tím ke tří­mě­síč­nímu od­kladu, něco, do čeho se mi moc nechce.

Ka­ta­strofa tak byla vy­svo­bo­ze­ním…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz