k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Protesty pokračují

22. 6. 2019 — k47 (♪)

Nikdy jsem ne­za­žil Vác­la­vák na­pě­cho­vaný lidmi od koně až po Můstek, ale jak se říká, všechno je jednou poprvé. Tak aspoň něco dob­rého vzešlo od (zatím jen údaj­ného) ka­ri­ér­ního zlo­čince na židli pre­mi­éra.

Stejně jako na před­cho­zích de­mon­strací svo­la­ných Mi­li­o­nem Chvi­lek jsem byl i tam. Stejně nemám nic lep­šího na práci, po­slední rok nebo tak nějak je můj život jen dobře zdo­ku­men­to­va­ným če­ká­ním na smrt, tak proč ne, udělám u toho aspoň pár špat­ných fotek & zabiju jeden večer.

Stalo se to „už před pár týdny“ a po­pravdě, ne­chtěl jsem tady za­ne­chá­vat další záznam o dalším pro­testu, který bude k ne­ro­ze­znání od hro­mady jiných, ale co, musím nějak na­kr­mit stroj & taky to po­slouží jako pre­am­bule pro zí­t­řejší mega-de­mon­straci na Letné.

Jinak médii a soc-médii ko­lo­valo číslo 120000. Tolik účast­níků se mělo na Vác­la­váku tlačit pro­tes­tu­jí­cích. Tohle číslo je nad­sa­zené. Stačí se po­dí­vat na Wi­ki­pe­dii, kde se píše, že Vac­la­vax má roz­měry 750x60m, což od­po­vídá ploše 45k m2 – 2.666666 člo­věka na čtverci metr krát metr – a to tam de­fi­ni­tivně nebylo. Pod koněm byla tla­če­nice, ale od po­lo­viny k můstku po­stupně řídla. Reálně tam mohlo stát tak 80000 lidí, o 33% měně, ale pořád strašně moc. Pas ná­městí zcela ucpaný, bez mož­nosti prů­chodu. Po­sí­lali lidi zpátky, aby to obešli okolo. Mraky de­mon­strantů kam se po­dí­váš.

A to všechno kvůli jed­nomu muži a jedné ženě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz