k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Protesty budou pokračovat dokud nebude našim požadavkům vyhověno

21. 5. 2019 — k47

De­mon­strace za ne­zá­vis­lost jus­tice po­kra­čují. Náš malý pod­ni­ka­tel-po­li­tik stále sedí na pra­meni, stále mumlá pa­ra­no­idní slovní salát o kon­spi­raci, Be­ne­šová stále svírá kor­mi­dlo spra­ve­dl­nosti, nic se ne­změ­nilo.

Pro­tes­tu­jící se teď pře­su­nuly na Vác­la­vák a za­pl­nily ná­městí od muzea nahoře, kde seděli na scho­dech před zářící opra­ve­nou bu­do­vou, až po Vo­dič­kovu ulici dole a pře­té­kaly do při­leh­lých ulic. Velice brzo po té, co odbyla 18:30 a pro­gram začal, se ja­ký­koli pohyb v davech stal zcela ne­možný. Bylo tak plno, pro­tože při­jely de­le­gace z krajů. Každou chvíli jsem vídal lidi vy­zbro­jené ce­dul­kami a transpa­renty se jmény svých do­mov­ských lo­ka­lit odkud se slétli do epi­cen­tra Re­pub­liky.

Když jsem od­chá­zel, za­sle­chl jsem tlus­tou malou ženu, jak sama pro sebe, ale dost nahlas, jako kdyby měla pu­b­li­kum, říká: „Jestli budou takhle osla­vo­vat i český hokej?“ Hmm… co? To se nedá srov­ná­vat. Hokej je stu­pidní zábava, ve můžeme ven­ti­lo­vat vro­zené tri­ba­lis­tické ten­dence. Na­proti tomu po­ten­ci­ální pod­ko­pá­vání de­mo­kra­tic­kého státu (nebo aspoň víry v něj, pre­sumpce neviny a tak po­dobně) je sku­tečně dů­le­žité, na tom záleží. Doufám, že ty dvě věci v mysli oné ženy neměly stej­nou váhu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz