k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Potřetí na Staromáku za nezávislou justici

15. 5. 2019 — k47 (♪)

Pro­testy or­ga­ni­zo­vané spol­kem Milion chvi­lek pro de­mo­kra­cii již po­třetí na­pl­nily Sta­ro­mák až po okraj. Cíl byl stejný jako v před­cho­zích dvou bězích – upo­zor­nit na možné na­ru­šení ne­zá­vis­losti jus­tice, zrovna v době, kdy Zákon začal kolem Babiše sta­ho­vat smyčku – toho našeho malého capo di tutti i capi, který je ve všem ne­vinně a všechno je štvavá kampaň.

Pro Babiše to bylo všechno jen di­va­dlo a dál opa­ko­val pa­ra­no­idní mumlání o přesně na­ča­so­vané kam­pani, ve které mají prsty opo­ziční strany sna­žící se vy­bur­co­vat občany před ev­rop­skými vol­bami. Podle něj je všechno kampaň na ne­vin­ného člo­věka, který je jen shodou náhod trestně stí­ha­ným pre­mi­é­rem po­špi­ně­ným mi­nu­lostí ko­ke­to­vá­ním s StB, jehož levé křídlo kryje ku­lo­metné hnízdo ko­mu­nis­tické strany, kolem nějž se (také pouze shodou náhod) dějí věci vy­pa­da­jící jako snaha se vy­vlék­nout z oprátky.

Jestli někdo něco na­ča­so­val, musel to být starý mi­nistr spra­ve­dl­nost Kně­ží­nek (ne­stra­ník za ANO), který se ze dne na den roz­hodl odejít zrovna v těchto časech a uvol­nit své místo někomu po­ho­dl­něj­šímu. Ne­mu­síte být lo­vec­kým psem, aby vám při­pa­dalo, že na tomhle něco zavání.

Podle §13 zákona č. 283/1993:

Mi­nistr spra­ve­dl­nosti může kdy­koli po­žá­dat kte­ré­koli státní za­stu­pi­tel­ství o in­for­maci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní za­stu­pi­tel­ství činné, pokud je taková in­for­mace po­třebná k plnění úkolů mi­nis­ter­stva nebo pokud ta­ko­vou in­for­maci po­tře­buje jako člen vlády.

Tohle se hodí mít, když jste zrovna vy­šet­řo­vaný.

(Když se uká­zalo, že pi­rá­tům radí někdo z cen­t­rály proti or­ga­ni­zo­va­nému zlo­činu, po­slanci ANO hned vy­sko­čili, že by mohlo dojít k zne­u­žití in­for­mací z ote­vře­ných kauz, tedy něco celkem po­dob­ného.)

Jak Babiš ukázal už mno­ho­krát, za žád­ných okol­ností se nehne z místa. Může to být tím, že je buď zcela ne­vinný, má za to, že ustojí bouři, nebo ví, že musí za každou cenu udržet hlavu nad hlavou, pro­tože jakmile jen na chvíli poleví, čeká na něj spe­ci­ální peklo. Proto nikdy ne­od­stoupí, jak by v si­tu­aci „odkud se vzaly tyhle peníze“ bylo slušné (a po­si­luje tak ne­dů­věru ve stát). Je pro to ně­ko­lik pre­ce­dentů: Druhá vláda Klause jed­ničky se slo­žila po aféře fi­nan­co­vá­ním ODS, Gros­sova vláda se slo­žila po aféře s fi­nan­co­vá­ním Gros­sova bytu a To­po­lán­kova vláda na pátý pokus do­stala ne­dů­věru, první dvě hla­so­vání o ne­dů­věře vy­vo­laly ko­rupční po­de­zření Čunka.

Na de­mon­straci jsem za­sle­chl, jak se žena s transpa­ren­tem baví s od­půr­cem, který tvrdil, že se sem lidé jen přišli po­ba­vit. To je ne­prav­dě­po­dobné, ale i kdyby tomu tak bylo, svojí pří­tom­ností pro­je­vují pa­sivní pod­poru. Síla je v počtu a celá se­šlost na ná­městí dávala fan­tas­tic­kou naději, že ko­lek­tivní akce je možná a de­mo­kra­cie sahá dál než do mar­ke­tingu strany-jako-firmy pa­siv­ním kon­zu­mentů.

A že tam bylo lidí. V 18:30, kdy měl pro­gram začít, se ná­městí plnilo, čtvrt hodiny nato se tam nedalo téměř hnout. Cesta z jed­noho konce na druhý trvala deset minut. V davu jsem za­hlédl punky s dis­ku­ta­bil­ními účesy nebo bikery s logem harley da­vid­son na bundě. Leták při­vá­zaný k ba­lón­kům nám po­le­to­val nad hla­vami. V jednu chvíli jsem ucítil, jak mě opra­šuje nějaká žena. Co se to jen děje, pro­hnalo se mi hlavou a pak jsem uviděl ci­ga­retu v jejích prs­tech. Bylo tam tak plno, že do mě vra­zila ci­ga­re­tou a teď pu­co­vala popel.

Ze za­čátku jsem chtěl fotit s 200mm beer­ca­nem a ostře­lo­vat na dálku, ale to bylo nudné a po­stupně s houst­nou­cím davem na ná­městí víc a víc ne­možné. Tak jsem tam na­sa­dil nej­širší ob­jek­tiv, zone focus a začal bláz­nit. Jedna rada: 24mm ob­jek­tiv, za­ostřete si na cho­dila, na­stavte f/8 a všechno od jed­noho metru do ne­ko­nečna je za­ostřeno. Ide­ální pro kon­taktní focení ve stís­ně­ných pro­sto­rech, kde se lidé ne­u­stále po­hy­bují a roz­ho­du­jící moment trvá jen vte­řinu. Začal jsem vpředu, ale jak se ná­městí plnilo, ustu­po­val jsem dozadu dokud mě dav do­slova ne­při­tla­čil zády ke zdi. Ale pak na mo­bi­litě ne­zá­le­želo, pro­tože jsem měl ně­ko­lik dob­rých fotek.

Jinak na jed­n­a­dva­cá­tého je na­plá­no­vána další akce. Pro­testy budou po­kra­čo­vat dokud ne­bu­dou po­ža­davky vy­sly­šeny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz