k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak namazanej stroj...

7. 8. 2019 — k47

Pár měsíců zpátky jsem koupil SPD pedály & tretry, které do nich za­pa­dají. Tato trans­akce shodou náhod před­sta­vo­vala vět­šinu ne­kri­tic­kých výdajů tohoto roku. Vím, s ta­ko­vou sortou ne­po­sluš­ných kon­zu­mentů ten ka­pi­ta­lis­mus ne­u­dr­žíme na nad vodou, ale o tom tu teď nechci psát.

#černobílá

Pedály + boty mi nikdy ne­při­rostly k srdci, nikdy to nebylo ono, pořád jsem ztrá­cel cit v prs­tech na nohách (stejně tak to bylo i v nor­mál­ních botách) a tretry byly buď příliš volné a neměl jsem ten pocit efek­tiv­ního pře­nosu síly, nebo příliš těsné a zlo­bily mě klenby cho­di­del, nikdy to nebylo přesně ono.

Vět­ši­nou jsem jezdil bez SPD pedálů, mon­to­val je na kliky jen pří­le­ži­tostně, abych pro­zkou­má­val všechny pro­měnné, jestli určitá va­ri­anta nebude vý­razně lepší. Nebylo to nic moc & tak pedály šly za chvíli dolů.

Teď jsem je na­mon­to­val zase a musím při­znat, že přes všechny výtky, je na nich krásná jedna věc – ta síla, když za­bí­ráte na obě strany, nahoru a dolů sou­časně, ide­álně do kopce, krát­kého a str­mého, do­slova letíte vzhůru, jakoby na oka­mžik ne­e­xis­to­vala gra­vi­tace a asfalt se vám po­slušně ob­tá­čel pod pne­u­ma­ti­kami. Taková krása…

Nechci se tu nijak vy­chlou­bat, že jsem kdo­ví­jak silný jezdec nebo mám kdo­ví­ja­kou fy­zičku, pro­tože to není pravda. Záhy mi dojde dech & oka­mžik opoj­ného vzletu se změní na ru­tinní utr­pení. Proto musí jít jen o krátké a ostré kopce.

Ne­da­leko Cely se vzpíná jeden ex­trémní případ. Líná sil­nice se bez va­ro­vání zlomí a přejde do něčeho, co při­po­míná kolmý útes as­faltu. Poprvé jsem ho musel s ostu­dou vyjít pěšky, po­druhé jsem to vyjel, bylo by fajn ho vy­le­tět s gustem.

I když možná ne. Stačí abych s SPD pedály ujel pár de­sí­tek ki­lo­me­trů a jsem mrtvý. Ne oka­mžitě, hodinu nebo dvě po ná­vratu do Cely se cítím v po­řádku, ale pak se do­staví cel­kový šok & akutní pocit, že svaly v nohách po­tře­bují od­po­čí­vat. Ten den jsem usnul na pod­laze.

Podle toho, co jsem slyšel, krátké a velice in­ten­zivní záběry před­sta­vují efek­tivní formu tré­ninku, takže sprin­to­vat do kopců asi nebude úplně k ničemu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz