k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Jeptiška na útěku

11. 2. 2019 — k47 (♪)

Run nun run! This world is not made for you
Run nun run! They're trying to catch you

Na dnešek jsem měl pů­vodně při­pra­vené něco vý­živ­něj­šího, ale okol­nosti tomu za­brá­nily. Vypadá to, že moje zmu­to­vané os­mičky v dutině ústní roz­pou­tá­vají re­vo­luci. První ma­né­vry zubů za­sáhly celou po­lo­vinu těla, která se teď na­chází ve stavu ne­vy­svět­li­telné bo­lesti. Proto jistě omlu­víte, když se na­místo pí­semné ekvi­lib­ris­tiky nej­vyš­šího ka­libru půjdu na­lo­žit do vany plné ibupro­fenu.

Vypadá to, že na­de­šel čas toho, čeho jsme se všichni tolik báli – musím použít čer­ve­nou linku, která, jako její jme­nov­kyně za stu­dené války spo­ju­jící vůdce USA a So­vět­ského svazu, vede z Cely přímo k mému zubaři, a říct mu ať začne star­to­vat své mučicí ná­stroje a de­kan­to­vat nej­kva­lit­nější lo­kální aneste­tika na pla­netě, na­de­šel čas se zbavit ně­ko­lika zubů.

(Ale jako vážně: nejsem jeden z těch, kteří by se báli zubařů. Před­stava ope­race, která mi z če­listi vyjme dva páry po­kři­ve­ných sto­li­ček, nezní zas tak zle. Jedno plus je, že na cestu musím dostat velice lu­xusní anal­ge­tika.)


Mi­mo­cho­dem pří­znaky in­farktu jsou: Bolest na hrudi✓, která vy­stře­luje do ruky a ramene✓, vy­stře­luje do če­listi✓ a trvá víc než 20 minut✓. Možná tedy nejde o fi­nální ofen­zivu chrupu a zítra se pro­bu­dím mrtvý.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz