k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Jenom trollím

13. 6. 2019 — k47 (♪)

Es­ton­sko – země ido­li­zo­vaná techno-li­ber­ta­rii­án­ským davem – má nácky u kor­mi­dla. EKRE, jak si říkají, táhnou spolu s Marine Le Pen a tu si k nám rádi zvou lidi z SPD. To jen aby bylo jasno o jejich akre­di­taci.

Hla­vouni par­taje – otec a sym Hel­me­ové – na obřadu, který je ofi­ci­álně po­svě­til ve funkci, udě­lali gesto z in­ter­ne­to­vého memu pepe, které je široce uží­váno bílými na­ci­o­na­listy. Ob­ra­tem se je o něco více stra­te­gicky smýš­le­jící člen party snažil očis­tit a vy­svět­lit gesto jako „pure trol­ling“, který by neměl být brán vážně1 . Kam jsme se to jen do­stali, když trollení a obranný manévr „jenom trollím“ in­fi­ko­val vr­chol­nou po­li­tiku?

Vzpo­mí­nám si, že ně­které Trum­povy nej­více ne­ho­rázné výroky sym­pa­ti­zanti pře­lo­žili jako pouhé trollení, ale to je idi­o­tický in­ter­ne­tový ar­gu­ment, který působí trapně i na 4chanu – v pri­mor­di­ál­ním bahně, které dalo život memu pepe, poz­ději usur­po­va­ném neo-na­cisty, a které je teď až po okraj plné ex­trémní pra­vice, která jenom trollí a okatý an­ti­se­mi­tis­mus, ra­sis­mus a mi­so­gy­nii ne­myslí vážně, po­cho­pi­telně.

Někdo udělá něco hroz­ného, aby zá­měrně na­štval lidi, a pak řekne: „Klídek, jenom jsem trol­lil. Ne­buďte tak cit­liví.“ To nic nemění na faktu, co udělal, napsal nebo jaké myš­lenky pro­pa­go­val. Nedává smysl soudit lidi podle toho, co říkají, že svými činy mys­leli, ale podle činů sa­mot­ných. Takže když někdo po­u­žije gesto bílých na­ci­o­na­listů, měli bychom to brát jako, že je bílý na­ci­o­na­lista. Kdyby trol­lil, tak trol­lit koho a proč?

Ně­ko­lik al­ter­na­tiv:

Ani jedna z al­ter­na­tiv tohoto i všechny ostatní „trolly“ ne­vy­kres­luje v nijak pří­z­ni­vém světle.


Mladík z EKRE v od­ka­zo­va­ném článku popsal, že jeho po­slání je bo­jo­vat proti „native repla­ce­ment“ (bílá ge­no­cida) „the LGBT agenda“ (agenda gayů) a „lef­tist global ide­o­lo­gi­cal he­ge­mony“ (kul­turní mar­xis­mus), starým kon­spi­rač­ním te­o­riím v novém balení.


  1. To­muhle tvr­zení moc ne­po­máhá fakt, že Helme řekl, že chce aby Es­ton­sko byla bílá země nebo „If you're black, go back.“ a jejich mlá­dež­nická or­ga­ni­zace pořádá prů­vody s lou­čemi, které vy­pa­dají velice na­ci­sis­ticky. Nebo se po­dí­vejte na wiki stránku EKRE a dejte si panáka, když na­ra­zíte na něco, co má fa­šis­tický nádech, přeji pří­jem­nou otravu al­ko­ho­lem.

+1: SPD to taky zkouší.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz