k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Óda na audiojack

7. 2. 2019 — k47

Na­de­šel zase ten den. Rozbil se další pár slu­chá­tek.

Stává se to celkem pra­vi­delně a i když mám troje Kossy Porta Pro, které se pro­dá­vají s do­ži­votní zá­ru­kou nebo za­ru­čují opravu/výměnu za pár šupů, nikdy jsem této mož­nosti ne­vy­u­žil, a místo toho dva­krát v bazaru za­kou­pil další kus (za o něco větší obnos šupů). Při další závadě mi to přišlo trapné ku­po­vat další pár a místo toho jsem se začal ohánět pá­ječ­kou.

Když vám pře­sta­nou hrát slu­chátka s kla­sic­kým au­di­o­jackem, můžete vzít jed na to, že závada bude v ka­be­lech. Můžete si je při­šláp­nout a buď vy­trh­nout žilky kabelů z re­pro­duk­toru nebo z ko­nek­toru nebo je pře­trh­nout v místě, kde se se­tká­vají kabely do levého & pra­vého ucha. Je to zá­le­ži­tost dvou drátů do kaž­dého re­pro­duk­toru a proto pře­ru­šené kon­takty není vůbec těžké na­pra­vit.

A přitom neumím pájet. Tedy neumím to dělat pěkně, jen všechno za­plá­cám roz­ta­ve­ným kovem dokud se ne­vy­tvoří náznak vo­di­vého spo­jení. Vý­sle­dek nemusí být vzhledný, ale je to pořád pre­fe­ro­vaná va­ri­anta před če­ká­ním, než přijde nový kus z cen­t­rály Koss Cor­po­ration v Mi­lwau­kee.

Z mo­bil­ních te­le­fonů už roky mizí au­di­o­jacky ve pro­spěch údajně mo­der­něj­ších a men­ších ko­nek­torů. To způ­so­bilo vlnu nákupů buď re­dukcí nebo rovnou nových slu­chá­tek. Tyto porty budou v ná­sle­du­jí­cích ge­ne­ra­cích na­hra­zeny jinými a lidé, na­jed­nou s ne­po­u­ži­tel­ným hard­warem, budou zas muset ob­sta­rat nové re­dukce nebo slu­chátka. A když ně­které z těchto ná­strojů pře­sta­nou fun­go­vat? Hodně štěstí. Bez­drá­tová slu­chátka se roz­bijí? To je asi ho­tovka. Roz­bije se kus při­po­jený pro­pri­e­tár­ním Li­ght­ning ko­nek­to­rem? Bez šance. Na­proti tomu kla­sická slu­chátka s jackem opraví každý di­le­tant – čtyři dráty, při­le­pit je na dva páry ter­mi­nálů, sa­motné ko­nek­tory při­pra­vené pro pájení se dají koupit za pár korun.

I když ne­vy­u­žiji do­ži­votní záruku toho (možná) jed­noho páru Porta Pro, které jsem koupil nové, po­čí­tám, že mi přesto vydrží do sko­nání světa nebo mé osoby podle toho, co přijde dřív.


Oprava: Nemám jen tři páry Porta Pro, ale ještě jedny Koss Plug. Ty taky pře­staly zvučet, ale z duše jsem je ne­sná­šel a proto jsem se je ani ne­sna­žil nijak znovu ro­ze­zvu­čet.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz