k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Internalizujte vlastní vykořisťování

12. 6. 2019 — k47 (♪)

Micro­soft si za­slou­žil všechnu ne­ná­vist, kterou do­stá­val. Byla to hrozná firma osa­zená hroz­nými lidmi spe­ci­álně vy­bí­ra­nými a šlech­tě­nými pro své nej­horší vlast­nosti.

Jestli se něco změ­nilo, nevím, ale do­vo­lím si o tom po­chy­bo­vat. MS se teď snaží pre­zen­to­vat jako slu­níč­ková firma, která miluje linux, miluje open source a de­fi­nitně se od­vrá­tila od staré tak­tiky Em­brace, extend, and ex­tingu­ish. Po­chy­buji, pro­tože MS byl ke změně při­nu­cen ros­toucí ire­le­vancí. Zůstal spát na vav­ří­nech, uko­lé­bán pa­ra­zi­tic­kými mo­no­poly, které si usur­po­val. Ne­po­chy­buji, že až na­stane správný čas a MS se za­kousne do správné žíly, vrátí k tak­tice spá­lené země.

Jeden z prehis­to­ric­kých di­no­saurů, kterým im­po­no­vala agre­si­vita a aro­gance MS, byl jistý Alex St. John. V MS měl na sta­rosti Di­rectX a jinak fi­gu­ro­val v herním prů­myslu. Před ně­ja­kou dobou se ob­je­vila jeho pre­zen­tace, která kromě smrště sexis­tic­kých a jinak idi­o­tic­kých kec, ob­sa­ho­vala myš­lenky jako „Don't be in the game in­dustry if you can't love all 80 hours/week of it — you're taking a job from so­me­body who would really value it“ nebo „Real en­gi­neers don't value money.“

Říká: Vy pra­cujte víc za méně peněz a ne­stě­žujte si, že pra­cu­jete víc za méně peněz, pro­tože, jestli pro vás ne­ko­nečné hodiny kó­do­vání pro obo­ha­cení někoho jiného nejsou ži­vot­ním po­slá­ním, pak nejste sku­teční vý­vo­jáři a nejen, že ne­pa­t­říte do branže, ale také blo­ku­jete židli jiným, kteří chtějí pra­co­vat víc za menší odměnu. In­ter­na­li­zujte vlastní vy­ko­řis­ťo­vání, tohle je nej­lepší svět, ve který můžete doufat. Mlčí po­cho­pi­telně o de­tailu, že pra­cují víc za méně pro něj, pro firmu, pro kterou je jed­not­li­vec na­hra­di­telná sou­částka, která žádá lo­a­ja­litu, ale žádnou ne­po­sky­tuje.

Starý dobrý ka­pi­ta­lis­mus, udělá cokoli, co mu jenom projde. Čím víc je člověk krutý a ne­ci­telný, tím líp mu jde ka­pi­ta­lis­mus.


+1: CERN se roz­hodl skon­co­vat se zá­vis­lostí na micro­softu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz