k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Inspirace ve snech 3

15. 12. 2019 — k47

Upro­střed noci jsem se pro­bu­dil s ne­smír­ným po­ci­tem stra­chu a tísně, který dlouho ne­u­stu­po­val. Nebylo to nic pří­jem­ného, ale na druhou stranu jsem zjis­til, že ve snech umím po­čí­tat. Ne­do­kážu v nich číst, psát, po­řádně chodit, už vůbec běhat, ale ma­te­ma­tika v říši spánku ne­před­sta­vuje pro­blém.

Za­jí­mavé ale je, co k tomu vedlo. Před tím oš­k­li­vým pro­bu­ze­ním do oš­k­livé re­a­lity bdění jsem měl jeden z těch po­divně vy­na­lé­za­vých nápadů, které se ob­je­vují jen ve snech. Zdálo se mi o ja­kémsi filmu s dvěma hlav­ními aktéry, mužem a ženou, který byl na­to­čený tak, že za­tímco na mužově roli nebylo nic ne­ob­vyk­lého, žena byla na každém po­líčku filmu jiná. V pod­statě šlo o mnoho verzí toho samého filmu spo­je­ných do jedné, do­ko­nale sklí­čo­vané, mužova role vy­pa­dala na­prosto při­ro­zeně, žena do jeho před­sta­vení per­fektně za­pa­dala, jen ne­u­stále pře­bli­ká­vala z jedné he­rečky na jinou, ne jako vada obrazu ale ne­ko­nečná me­ta­mor­fóza za­mě­ni­tel­ných tváří a těl.

Ve snu jsem právě po­čí­tal kolik po­lí­ček by takový dvou­ho­di­nový snímek měl a kolik he­re­ček by bylo za­po­třebí, kdyby se každá vy­skytla v pa­de­sáti z nich.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz