k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Illich

27. 9. 2019 — k47

Znáte ten pocit, když si něčeho za­čnete být vědomi, na­jed­nou to vídáte všude s ne­prav­dě­po­dob­nou frek­vencí? Na­pří­klad někdo v okolí si vyrobí po­tomka a na vás se na­jed­nou valí, jakoby samy od sebe, různé in­for­mace o vývoji proto-or­ga­nismu a de­tailní popisy všech způ­sobů, jak tento může dojít k per­ma­nentní újmě, fy­zické a du­ševní. Vy jste v tom ne­vinně & o nic z toho jste se ne­pro­sili, prostě se to děje. V žar­gonu ko­gni­tiv­ních zkres­lení se tomu říká Baader-Me­inhof efekt a sa­mo­zřejmě jde jen o přelud.

V po­slední době jsem si takhle začal všímat zpráv o fi­lo­sofu Ivanu Il­li­chovi, který ve velkém kri­ti­zo­val in­sti­tuce mo­der­ního světa. S jeho pozicí nemůžu plně sou­hla­sit, když vy­chází z před­po­kladu, že in­sti­tuce jsou inhe­rentně špatné, není možné je re­for­mo­vat a musíme je strh­nout a na­hra­dit něčím fun­da­men­tálně jiným. Nicméně ně­které ar­gu­men­tační tak­tiky, které použil, jsou vý­borné. Jeden pří­klad: Ki­ne­tic speed vs. con­su­mer speed. Au­to­mo­bil je velice rychlý, když po­čí­táme jen čas strá­vený jízdou. Illich, ale namítá, že člověk musí strá­vit ob­rov­ské množ­ství času prací, aby si mohl auto do­vo­lit koupit a pro­vo­zo­vat pro vy­chut­nání těch krát­kých oka­mžiků rychlé jízdy. Když do kal­ku­lace za­po­čí­tal vše­chen tento nutný čas, auto na­jed­nou bylo velice pomalé, mnohem po­ma­lejší než jízdní kolo. To ne­stojí skoro nic a provoz je také prak­ticky za­darmo.

I když s ním ne­sou­hla­sím plně, ně­které jeho ar­gu­menty jsou per­fektní. Ale na to bych si měl pře­číst víc jeho díla a ne­ne­chat se krmit jen na­ho­di­lými vý­křiky Ba­a­dera & Me­inhofa.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz