k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Isaac Arthur

12. 8. 2019 — k47

Dnes jen te­le­gra­ficky: Dívám se teď na Isaaca Arthura, jed­noho z mnoha ko­mu­ni­ká­torů vědy na you­tube, a nej­za­jí­ma­vější jsou videa, kde se snaží od­vo­dit, jací by mohli být mi­mo­zemš­ťané, jak by mohla vy­pa­dat jejich ci­vi­li­zace, jejich cho­vání a jejich kos­mická stra­te­gie. To na první pohled může vy­pa­dat jako divoká spe­ku­lace po­dobná věš­tění z kávové sed­liny, ale není tomu tak, aspoň ne úplně.

I když je in­te­li­gentní forma života zcela cizí a vy­vi­nula se od­dě­lena eóny kos­mické prázd­noty od naší bledě modré tečky, něco spolu přesto sdí­líme: Žijeme ve stej­ném vesmíru, pod­lé­háme stej­ným pří­rod­ním zá­ko­nům a evo­luč­nímu zá­po­lení. Je to málo, ale i z toho mála se dá od­vo­dit, co mohou mít lidé a hy­po­te­tická in­te­li­gentní rasa z hloubi vesmíru spo­leč­ného. Jde o velice de­li­kátní tanec. Na jedné straně se sna­žíme odkrýt a ob­je­vit zá­kladní ne­měnné před­po­klady, na druhé se sna­žíme opros­tit od an­tro­po­cen­t­rismu (všude je to stejné jako na Zemi, všichni jsou stejní jako my) a na třetí nechat divoce roz­lét­nout fan­ta­zii, abychom mohli bez otěží pro­zkou­má­vat všechny mož­nosti.

Na­pří­klad si vez­měte jazyk. Kdyby k nám z kosmu do­le­tělo čelo rá­di­ové bub­liny ne­známé ci­vi­li­zace, mohli bychom roz­luš­tit jejich jazyk bez dal­ších kon­tex­to­vých vo­dí­tek? S do­sta­teč­ným vzor­kem jejich řeči ano, aspoň do určité míry. Není to tak ne­před­sta­vi­telné, když budeme uva­žo­vat word2vec – ML pro­gram, který jen ze sta­tis­tic­kého roz­lo­žení slov vel­kého kor­pusu textu dokáže ex­tra­ho­vat jejich vzá­jemný význam a vztahy do té míry, že může pro­vá­dět slovní al­ge­bru ve stylu žena - muž + král = královna. Přitom nemá žádnou apri­ori zna­lost jazyka, ví jen, že se skládá ze slov a slova blízko sebe mají blízký význam.

Na druhou stranu Tomáš Pet­ří­ček říká, že to nemusí být tak jasné. Jeho ar­gu­ment se za­kládá na tom, že úspěšná forma mi­mo­zem­ského života může být přesto na­to­lik od­lišná, že ji zcela chybí ně­které kon­cepty nutné pro vzá­jemné po­cho­pení.

Tyto záhady budou roz­ře­šeny až v oka­mžiku, kdy na­vá­žeme první kon­takt…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz