k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

How to make everything

31. 8. 2019 — k47

Dneska jen te­le­gra­ficky: Jednou, když jsem nemohl spát, jsem na­ra­zil na in­ter­ne­tový pořad How to make eve­ry­thing. V něm se jakýsi Ame­ri­čan snaží vy­ro­bit pro­dukty mo­derní doby, které po­va­žu­jeme za běžné, z pří­rod­ních ma­te­ri­álů. Poprvé se dostal do hle­dáčku šir­šího pu­b­lika, když se mu z nuly po­da­řilo za 6 měsíců vy­pro­du­ko­vat jeden sendvič a stálo ho to jen 1500 dolarů.

Pr­votní úspěch ho na­la­dil na vy­so­kou vlnu, rozjel to ve velkém, a jak uka­zuje jeho pro­bí­ha­jící exkurz ex­pe­ri­men­tální ar­che­o­lo­gie, jedno je jisté: Není žádná brn­kačka. Na­pří­klad mu trvalo ně­ko­lik měsíců a mnoho pokusů něž do­ká­zal vy­ro­bit čiré sklo. Měl k dis­po­zici mo­derní ná­stroje a všechny zna­losti his­to­rie, ale přesto to nedal, jak se říká, na první dobrou. Pokud je na to sám, cesta je stras­tiplná.

Teď s ně­ko­lika lety prak­tic­kých zku­še­ností za opaskem se pustil do mnohem am­bi­ci­óz­něj­šího pro­jektu: Ne­snaží se jen repli­ko­vat vy­brané vý­do­bytky po­kroku, ale chce vy­bu­do­vat tech­no­lo­gic­kou ci­vi­li­zaci z nuly. Vše včetně ná­strojů si musí aspoň jednou vy­ro­bit sám. Nejde o kon­strukci ci­vi­li­zace, ale zrych­lený průlet ně­ko­lika stov­kami tisící let tech­no­lo­gic­kého vývoje od pri­mi­tiv­ních po­čátků, v žádném oka­mžiku nebude vý­sled­kem soběstačná ko­mu­nita. Přesto, jde o za­tra­ceně am­bi­ci­ózní pro­jekt, jehož téma je mi velice blízké & roz­hodně mu budu vě­no­vat po­zor­nost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz