k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Heroes of Might and Magic 3, znovuzrozené

12. 2. 2019 — k47

Heroes of Might and Magic 3 je kla­sika všech klasik. Jde o fan­tasy ta­hovku, které letos oslaví dvacet let od vydání, a také o čirou zka­pal­ně­nou nos­tal­gii pro ty správné mozky, které byly naživu v ten správný oka­mžik dějin. Všichni si pa­ma­tu­jeme dny a noci strá­vené bu­do­vá­ním měst, po­sou­vá­ním hr­di­novy armády po mapě a sou­boji armád z po­lo­viny plné mý­tic­kých by­tostí. Ně­kteří si to pa­ma­tují víc než dobře a ne­chtějí se těch oka­mžiků stra­te­gické bla­že­nosti vzdát. Proto vy­tvo­řili pro­jekt VCMI – open-source engine pro Heroes 3 při­pra­vený pro třetí ti­sí­ci­letí. Běží na každé plat­formě, zvládá roz­li­šení vyšší než prehis­to­ric­kých 800x600 a k tomu má při­ba­le­nou pod­poru modů.

A to byl, shodou náhod, také důvod, proč jsem za celý den nic ne­u­dě­lal.

Jako v pří­padě Ope­nA­poc jde o pouhý engine, kostru hry, která po­tře­buje sou­bory s daty, gra­fi­kou a zvuky pů­vodní hry, aby byla hra­telná. Ty jsem měl. Dvě cédéčka, na které nikdo nesáhl možná již deset let, bez hnutí ležela v kra­bici a vy­tr­vale na ně sedal prach. Měl jsem je, ale bylo už pozdě. Čas není k nikomu z nás las­kavý, ani k ori­gi­nál­ním op­tic­kým diskům. Začaly pod­lé­hat roz­kladu a ně­které sou­bory nebylo možno ex­tra­ho­vat a vdech­nout jim nový život. Na­štěstí to měli na pirate bay. Tam mají všechno.

Pokud máte pů­vodní disky nebo in­sta­lační exe z GOGu, nic vám ne­brání se vrátit do jed­no­duš­ších časů. Sa­motné VCMI je sou­částí re­po­zi­tářů de­bi­anu, apt-get install VCMI, pak import dat pomocí vcmibuilder, v laun­cheru jedním klik­nu­tím za­pnete ul­ti­mátní mod In the wake of Gods (WoG) a na­jed­nou jste zpátky. Čas zas utíká bi­zar­ním tempem a ná­stěnné hodiny ne­spo­jitě pře­ska­kují. Zved­nete hlavu a ně­ja­kým způ­so­bem uběhla hodina a půl i když pří­sa­háte, že to ne­mohlo být víc jak deset minut. Ještě jeden tah, ještě po­sta­vím tohle, ještě za­ú­to­čím sem a na­jed­nou je pět ráno, vy máte rudé oči, otla­čené prsty a dlaně od myši a nevíte, jestli na sebe máte být na­štvaní nebo jen zkla­maní.

Takhle by to nešlo, chtěl jsem začít pře­sou­vat k47čku na nový hos­ting & zabrat pár domén pro ně­ko­lik pro­jektů, ale ne­u­dě­lal jsem nic. Za celou noc & celé ráno jsem jen dotáhl do konce čtyři partie. Jinak nic. Skon­čil jsem s bo­la­výma očima a ne­do­stat­kem spánku.

VCMI si stále udr­žuje dojem open source – něco občas ne­fun­guje, hra může spad­nout a pro plný zá­ži­tek se musíte začíst do wiki, pro­tože něco (roz­li­šení nebo ná­hodné mapy) je roz­bité.

Roz­hodně nešlo o per­fektní zá­ži­tek, ná­vy­kový jako nos­tal­gický crack, ale ne per­fektní. Nej­větší výtky mám k AI po­čí­ta­čem ovlá­da­ných hráčů. Ta má k do­ko­na­losti daleko. AI je příliš opa­trná a zá­ro­veň ne­u­vě­ři­telně otravná. Útočí jen když má šanci na ví­těz­ství, jinak se vyhýbá kon­fliktu, jak jen to je možné a nikdy ne­u­tíká z boje. Bez fri­volní agrese je hra o něco nud­nější. Za­čněte hrát rovnou na nej­těžší ob­tíž­nost a nikdy ne­na­čí­tejte ulo­žené pozice, do­čkáte se za­jí­ma­vých bojů na hra­nici, to ano, ale nikdy nemáte pocit, že byste neměli navrch. AI má také ten­denci ver­bo­vat příliš mnoho hrdinů. To není úplně špatní stra­te­gie, pro­tože ně­který z nich pro­klouzne, může ob­sa­dit nové město a zdroje su­ro­vin. Ale také to vede k velice ne­u­spo­ko­ji­vým fi­nišům, kdy čekám dokud ne­přá­tel­ská frakce, která je již na koleni, ne­vy­kr­vácí.

Kdyby vy­la­dili AI, šlo by o per­fektní okno do světa retro stra­te­gií. Takhle je to jen vysoce ná­vy­kové okno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz