k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hobit?

21. 1. 2019 — k47

Fil­mová verze Hobita je—jak to říct slušně?—hro­mada ne­na­pl­ně­ných oče­ká­vání. Je to dlouhé, nudné, na­bobt­nalé a plné vy­cpá­vek. Když jsem se na tri­lo­gii díval poprvé (a až do­ne­dávna na­po­sled), chtěl jsem jenom, aby to už skon­čilo, abych mohl za­po­me­nout. Ale bitva pěti armád stále po­kra­čo­vala—ne­ko­nečná a ne­ko­nečně nudná.

Pře­vést útlou knížku leh­kého čtení do podoby masivní epické tri­lo­gie, která se snaží ze všech sil při­ži­vit na exis­tu­jící po­pu­la­ritě fil­mo­vého Pána Prs­tenů, zá­ro­veň pro něj při­pra­vit zá­klady, na­táh­nout staré fa­noušky a oslo­vit nové, které místo fan­tasy touží po idi­o­tické horské dráze, je úkol, který nikdy neměl být pod­stou­pen. Pa­ma­tu­jete jízdu v sudech? Pa­ma­tu­jete Le­go­lase, na kte­rého ne­platí gra­vi­tace? Pa­ma­tuje sochu ze zlata? Pa­ma­tu­jete ko­mik­so­vou fyziku? Přesně o těchto změ­nách, které hobita de­gra­dují na špat­nou po­čí­ta­čo­vou hru, mluvím.

Na­štěstí exis­tují fa­noušci, je­jichž práce není hnána mar­ke­tingo­vými prů­zkumy klí­čo­vých vě­ko­vých skupin a vý­sledky tes­to­va­cích pro­mí­tání. Právě jeden z nich, v duchu star wars fa­na­tiků, se po­ku­sil na­pra­vit všechny hříchy Petera Jacksona a sestří­hal vlastní verzi na­zva­nou pro­za­icky The Tol­kien Edit. Ořezal zby­tečné a trapné scény, a ze sedmi a půl hodin pů­vodní sto­páže (resp. téměř devíti hodin roz­ší­ře­ných verzí) vy­tvo­řil čtyř­ho­di­nový střih, který věrně ko­pí­ruje děj knihy.

Sa­ru­man, Ga­lad­riel, Ra­da­gast a Tau­riel jsou pryč. Le­go­las se ukáže jen na oka­mžik v jedné scéně, Azo­govo an­gažmá bylo značně zre­du­ko­váno, vy­stři­žen byl Dol Guldur, socha ze zlata, báňští červi a mnoho drob­ných zby­teč­ných scén. Vý­sled­kem je mnoho lepší, sviž­nější celek, který ne­u­stále ne­za­bíhá k ire­le­vant­nos­tem a na každém kroku se ne­snaží o fan­ser­vice.

Pů­vodní plány Hobita po­čí­taly se dvěma filmy a Gu­illermo del Torem na re­ži­sér­ské židli. Nej­spíš se nikdy ne­do­zvíme, jak by tento film vy­pa­dal, ale možná, že The Tol­kien Edit po­sky­tuje na­hléd­nutí do této slepé větve re­a­lity.

Forth, and fear no dark­ness!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz