k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Hlavou k Mekce

21. 7. 2019 — k47 (♪)

Nejsem si jistý, znám ně­ja­kého mus­lima. Roz­hodně nikdo, z té hrstky lidí tvo­řící IRL so­ci­ální síť, se k allá­hovi ote­vřeně ne­hlásí. Teď aspoň můžu říct, že jsem jed­noho viděl při činu, když jsem pro­chá­zel Prahou.

V Pánské pasáži, je takové za­str­čené místo s la­vič­kou, kde člověk může na chvíli složit kosti, pokud pře­kousne pohled na všechny ty lu­xusní butiky s oká­zale ne­prak­tic­kým zbožím. (Určitě znáte ten druh ob­chodu, kde nikdy ne­vi­díte je­di­ného zá­kaz­níka, ale přesto pro­spe­rují, pro­tože jim stačí prodat je­di­nou věc a na týden jsou v plusu.)

Přesně tam si klekl muž, roz­ho­dil ma­ličký ko­be­re­ček a začal se klanět. První, co se mi pro­hnalo hlavou, byla otázka: Modlí se správ­ným směrem? Snažil jsem si vy­ba­vit myš­le­nou mapu, zo­ri­en­to­vat se v ní a určit směr pasáže. Vy­chá­zelo mi to někam směrem do Libye. Poz­ději jsem se po­dí­val na sku­teč­nou mapu a hele: vede to přesně do po­svát­ného města mus­limů. Pánská pasáž, ulice Ha­víř­ská, Ne­ká­zanka, Panská, Růžová, Po­li­tic­kých vězňů, Je­ruza­lém­ská (iro­nicky) a celý Vác­la­vax smě­řují přesně k Mekce.

To bude asi dobré vědět, když se roz­hod­nete roz­lo­žit riziko mezi mnoho bož­stev a do mixu vedle hind­ských bož­stev, křes­ťan­ského boha a L. Rona Hubbarda (nebo v co sakra věří Scien­to­lo­gové) při­ho­dit i alláha. Proč ne?


+1: Na druhou stranu znám pár křes­ťanů a ti mi ne­při­pa­dají, že by je jejich ná­bo­žen­ství nějak mo­rálně za­tě­žo­valo. Jeden z nich poruší aspoň tři při­ká­zání před obědem a do večeře dá další čtyři.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz