k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nechci to mít ve své složce

15. 11. 2019 — k47

Občas slý­chá­vám něco v duchu „To nebudu go­o­glit. Nechci to mít v his­to­rii hle­dání“. Když to slyším, vždy žasnu. Jak někdo může dob­ro­volně při­jmout si­tu­aci, kdy sám sebe musí cen­zu­ro­vat a ome­zo­vat svou zvě­da­vost a touhu po­zná­vat v obavě, aby jeho hle­dání ne­skon­čilo ve složce in­ter­ne­to­vého he­ge­mona, kterou na uži­va­tele kom­pi­luje, a celé to přejít bez kri­tic­kého za­myš­lení, že je na tom něco velice špatně.

Sa­mo­zřejmě in­ter­ne­tový he­ge­mon chce mít všechno roz­tří­děné do složek se jmény, fot­kami a ad­re­sami uži­va­telů a pře­svěd­čil nás, že ra­di­kálně stu­pidní myš­lenka „být při­hlá­šený k vy­hle­dá­vači“ je nejen nor­mální, ale také jde o dobrý nápad. Dosáhl toho za­ba­le­ním všech služeb pod jeden účet, kdy, když jste při­hlá­šeni do jed­noho, jste při­hlá­šeni do všech a vaše složka může bobt­nat.

Tahle sebe-cen­zura je možná ba­nál­ním, ale fak­tic­kým pří­kla­dem chil­ling ef­fects – od­ra­zení od něčeho zcela le­gi­tim­ního ze stra­chu před mož­nými ne­ga­tiv­ními ná­sledky. Jde o malé po­po­str­čení ne­ná­padně for­mu­jící, jak pro­bíhá náš in­ter­ne­tový život. Pořád to chceme udělat, ale ne­u­či­níme tak, pro­tože ne­chceme, aby se o to nás vědělo, aby chladně kal­ku­lu­jící gigant online re­klamy neznal naše sku­tečné touhy.

Jiný svět, kde se nikdy ne­mu­síme za­sta­vo­vat a pře­mýš­let, co o sobě pro­zra­díte al­go­rit­mic­kým vlád­cům, je možný. Prvním krůč­kem může před­sta­vo­vat prosté od­hlá­šení. Ak­tivně ne­na­po­má­hat ne­pří­teli v jeho čin­nosti před­sta­vuje dobrý za­čá­tek. Ale to samo o sobě ne­stačí. He­ge­mo­nům na­bí­ze­jící tri­vi­ální služby vý­mě­nou ze sle­do­vání, re­klamu a po­sléze i ho­to­vost, se musíme zcela vy­hnout a na­hra­dit je al­ter­na­ti­vami, pro které nejsme jen su­ro­vým ma­te­ri­á­lem slou­žící pro ze­fek­tiv­nění ma­ni­pu­lace s námi a který nás nenutí se vnitřně cen­zu­ro­vat.


+1: Tohle mi­mo­cho­dem uka­zuje, že idea al­go­ritmů jako ne­ut­rál­ního a spra­ved­li­vého zpro­střed­ko­va­tele, je na­prosto zcestná. Už jen na­sa­zení ur­či­tého me­cha­nismu nebo pro­gramu, je své­volné roz­hod­nutí se za­mýš­le­nými (a ne­če­ka­nými) dů­sledky

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz