k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Hello world

28. 10. 2019 — k47 (♪)

Víte, co je v životě nej­lepší? Ovlá­dat po­čí­tač v po­kro­či­lém stavu in­to­xi­kace al­ko­ho­lem a/nebo omam­nými lát­kami a snažit se přitom do­sáh­nout kom­pli­ko­va­ného & pře­de­vším dů­le­ži­tého cíle. Má to v sobě něco spe­ci­ál­ního, vrá­títe se z ████████████████████████████████████████, n+1 jed­no­tek ██████████ v krev­ním oběhu a pak si vzpo­me­nete, že musíte ještě něco udělat. Něco, co za­hr­nuje ssh spo­jení na určitý server, který může a nebo nemusí mít ak­tu­ální zálohy. Drunk twee­ting je pro ama­téry loňska, drunk com­pu­ting letí mezi od­váž­nou mladou ge­ne­rací.

Nejde o ofi­ci­ální postup, po­cho­pi­telně, ssh je jen zkrat­kou, jak se ne­zdr­žo­vat by­ro­kra­cií, vy nemáte čas marnit čas, jste una­vení a chcete jít spát. Proto na­cva­káte ssh a přímo IP adresu ser­veru (znáte ji zpa­měti, pro­tože tyto zkratky po­u­ží­váte čas­těji, než byste měli) a pus­títe se do akce. De­li­kátní úkony pro­vá­díte s fi­ne­sou grand­sla­mo­vého mistra, který přišel o obě paže, 20% jater a pár mozko­vých laloků. Padne rm, padne do­konce rm -rf. Bylo by strašné, kdy­byste se pře­klepli.

Velice sou­stře­děně cva­káte do klá­ves­nice, při­pa­dáte si, jako byste pla­vali v teplém opilém moři, při­pra­ve­ném vás spící po­hl­tit a zá­ro­veň se na­chá­zíte ve stavu hlu­bo­kého sou­stře­dění. To je zcela nutné, jenom abyste do­ká­zali na­vá­zat kon­takt s vlast­ními kon­če­ti­nami. Ale i tak při­po­míná debatu s Hugem Chá­ve­zem, ať mu řek­nete cokoli, nikdy vás ne­po­slechne a pořád bude vy­kři­ko­vat ne­smysly o tom, jak ka­pi­ta­lis­mus zničil ci­vi­li­zaci na Marsu.

Když jste pak hotoví a nic na první pohled není v pla­me­nech, nebo to tak jen vypadá, je čas na za­slou­žený od­po­či­nek. Šok přijde až druhý den, kdy se pro­bu­díte s pa­ni­kou a vám dutou mozkov­nou hučí „Včera jsem udělal co přesně?“ Toho dne se roz­hod­nete ne­spě­chat s kon­t­ro­lou emai­lové schránky. Jen pro jis­totu, kdyby si někdo všiml.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz