k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Magický obchod

8. 9. 2019 — k47

GM electro­nic je jedno z těch spe­ci­ál­ních míst, které v člo­věku/zá­kaz­ní­kovi za­ne­chají silný dojem. Pro­dá­vají tam elek­tro­niku od sou­čás­tek až po celé celky, ale to je ne­od­li­šuje o jiných pro­dejců relé, re­zistorů a ra­di­o­lo­ká­torů. Vy­ční­vají nad nimi ze­it­ge­is­tem ob­chodů. Pro­dá­va­jící za kasami k zá­kaz­ní­kům cho­vají velice spe­ci­ální vztah, který můžeme popsat mnoha slovy: ne­o­chota, lax­nost, pře­hlí­žení, otrava, že jim tam někdo leze; ale ta nikdy ne­mo­hou přesně vy­stih­nout ducha pro­dejny, který je do­slova na­sáklý magií a plně vás pohltí ještě před tím, než za­čnete něco ku­po­vat.

Vstou­píte do říše kouzel a za­mí­říte k první po­kladně, kterou spat­říte. Svě­říte se, že chcete X, pro­da­vač vás po­slou­chá bez dechu a když mu dojde, jak nad­lid­ský úkol po něm po­ža­du­jete, zamrká. „To musíte nahoru.“ Vy­špl­háte po ne­ná­pad­ných schůd­cích za­str­če­ných za re­gá­lem, při­sko­číte k po­kladně, plný naděje, že teď to vyjde, že teď se vám podaří ob­sta­rat tou­žený artikl X, ale kou­zelný tanec se opa­kuje. „To je u druhé po­kladny.“ A tam ob­je­víte, jako hrnec zlata na konci duhy, po čem vaše srdce prahne. Z in­ter­akce je jasně cítit, kdo je tu pán a vy to nejste, to ani ná­ho­dou, vy ne­stře­žíte ma­gické po­klad­nice plné relé, re­zistorů a ra­di­o­lo­ká­torů, to je pri­vi­le­gium jen pro ty nej­lepší z nej­lep­ších, pro bohy mezi pros­tými smr­tel­níky. Víte, že nejste hodni, ale přesto si plni obdivu a bázně do­vo­líte špit­nout: „Ještě bych chtěl Y.“ „To musíte dolů.“

A tanec krajem magie po­kra­čuje…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz