k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Levice, pravice, globální oteplování

8. 5. 2019 — k47

Vše­o­becné po­vě­domí působí tak, že lidé na pravé straně po­li­tic­kého spek­tra mají ten­denci ne­vě­řit v glo­bální otep­lo­vání, za­tímco lidé nalevo v něj věří.1

Pokud vezmu tento před­po­klad pod­lo­žený ma­xi­málně anekdo­tic­kým svě­dec­tvím a začnu divoce spe­ku­lo­vat, může to být tím, že lidé nalevo věří v ko­lek­tivní akci, v or­ga­ni­zaci spo­leč­nosti jinak než na úrovni na­bídky a po­ptávky a v mož­nost volit jinak než pe­ně­žen­kou. Mají v re­per­toáru ná­stroje jak glo­bální kli­ma­tické ka­ta­k­ly­zma zvlád­nout.

Na­proti tomu ti na­pravo věří v ne­vi­di­tel­nou ruku trhu, jež vše, dle jejich ide­o­lo­gie, řeší nej­lep­ším možným způ­so­bem, který bude pří­nosný pro všechny zú­čast­něné. A když ne­vi­di­telná ruka ne­do­káže vy­ře­šit pro­blémy s kli­ma­tem, je snazší před­stí­rat, že otep­lo­vání ne­pro­bíhá, nemůže za něj člověk a neměly by proti němu při­jí­mána ja­ké­koli opat­ření, která by zna­me­nala ome­zení eko­no­mické svo­body (což jde proti vol­nému trhu jako spra­ved­li­vého ar­bitra všeho). Věřit, že se blíží glo­bální ka­ta­strofa a zá­ro­veň, že moje ide­o­lo­gie je proti němu bez­branná, by bylo velice oš­k­livá ko­gni­tivní diso­nance.


  1. I když to vypadá, že jde o fe­no­mén nej­sil­něji za­ko­ře­něný ve Spo­je­ných Stá­tech a zemích pro­du­ku­jící velké množ­ství CO2, kde mají určité elity fi­nanční důvod se chovat skep­ticky. V USA mnoho re­pub­li­kán­ských kan­di­dátů na pre­zi­denta ote­vřeně po­chy­bo­valo o va­li­ditě kli­ma­tické vědy. Ame­ri­čané obecně v po­rov­nání se zbyt­kem světa mají větší ten­dence pro­pa­dat kon­spi­rač­ním te­o­riím a také více věří, že glo­bální otep­lo­vání je pouhý hoax.

+1: How Big Busi­ness Is Hed­ging Aga­inst the Apo­ca­ly­pse

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz