k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pouliční fotograf ve svém přirozeném prostředí

16. 5. 2019 — k47

Když jsem byl ve Městě na­kou­pit pár věcí pro DIY pro­jekt, zpo­zo­ro­val jsem pou­lič­ního fo­to­grafa v jeho při­ro­ze­ném pro­středí. Ne­ná­padný je­di­nec se krčil zády u zdi, fo­to­a­pa­rát na­mí­řený tak, že rá­mo­val vstup do Lu­cerny, před níž se tísnil dav če­ka­jící na vpuš­tění (muselo jít o něco vel­kého, když jeden chlá­pek mával cedulí, že koupí lístky) a tr­pě­livě čekal jen na objekt do po­předí – ži­vo­či­cha z ulice, který nic ne­tu­šíc o fo­to­gra­fově záměru projde rá­meč­kem fotky a zů­stane na něm zvěč­něn.

I když nebyl tak ne­ná­padný, jak si myslel. Pro po­zo­ro­va­tele pa­ra­no­idně od­hod­la­ného nebýt za­chy­cen na žádné fotce, vy­ční­val jako bolavý palec. Hlavou se mi hned pro­hnalo: „Co ten tady fotí?“ Jakmile jsem ho minul, usly­šel jsem měkké cvak­nuté zá­věrky (nechci nikoho děsit, ale při­padá mi, že jsem su­per­hr­dina s nad­lid­skou schop­ností za­slech­nout cvak­nutí zá­věrky na druhé straně pře­pl­ně­ného ná­městí nad kterým právě zuří orkán). Ohlédl jsem se, zorné pole ob­jek­tivu právě opouš­těl muž s kufří­kem a bylo jasno – pou­liční fo­to­graf. A ne jen tak le­da­jaký, od­po­ví­dal kaž­dému klišé o street fo­to­zích, pře­de­vším tomu hlav­nímu: Měl foťák Leica – ten ab­surdně předra­žený vý­ro­bek pre­ciz­ních ně­mec­kých rukou.

Když říkám ab­surdně, myslím ab­surdně – nej­no­vější model M10 začíná na 180000 ko­runách (dobře po­čí­tejte nuly, je jich tam hodně) a přitom ani nemá au­to­fo­cus. Čle­nové Leica kultu vám ale vy­světlí, že není ne­do­sta­tek, by právě naopak. Bez au­to­ma­tic­kého ostření se musíte více sou­stře­dit na umění fo­to­gra­fie nebo tak něco. Nové ob­jek­tivy do­sta­tečně široké pro ulici za­čí­nají na 46000 ko­runách, ale příliš dlouho se ne­zdrží na pěti cif­rách & rychle vy­stou­pají do šesti. Jde o idi­o­ticky drahý symbol sta­tusu pro ty, kdo chtějí, aby ostatní věděli, že to myslí vážně. Pokud se ne­mý­lím Leica je zkratka pro lu­dicrously ex­pensive image camera apa­ra­tus.

Takhle nějak musela vy­pa­dat kom­po­zice po které toužil se svým předra­že­ným fo­to­stro­jem:

#černobílá
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz