k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Focus stacking

26. 6. 2019 — k47

Focus stac­king je tech­nika pro zvý­šení hloubky os­t­rosti, často po­u­ží­vaná v mak­ro­fo­to­gra­fii nebo mi­k­ro­sko­pii, kde není za­ostřené skoro nic. Stačí aby sub­jekt zůstal ne­hybný, za­tímco po­ří­díme ně­ko­lik fotek za­stře­ných do růz­ných vzdá­le­ností. Pak spus­tíme ma­gický pro­gram, který spojí sérii snímků do jed­noho s tím, že z kaž­dého vybere jen ty nej­os­třejší části. A pře­kva­pivě to fun­guje.

Tahle další hebká můra mi v noci při­stála na zeď vedle mo­ni­toru do takové polohy, že jsem na stůl mohl po­lo­žit foťák a po­sou­vat s ním do­předu a dozadu a po­ří­dit pár snímků z růz­ných vzdá­le­ností. Pak jsem po­stu­po­val podle tohoto návodu a za po­u­žití free soft­ware ná­strojů, záběry slepil do jed­noho celku. Vím, ne­pů­sobí to nijak dechbe­rou­cím dojmem, ale všim­něte si, že ostré je chmýří na před­ních nohách můry stejně jako chmýří na zádech lé­tavce. Jde jen o pár mi­li­me­trů, ale pro makro fotky je to jako ki­lo­metr. Bez po­dob­ných triků je skoro ne­možné mít celou věc ostrou, ať už je ta věc cokoli.

Teď bych to měl zkusit na něčem, co by vy­pa­dalo lépe, více dra­ma­ticky…


Nej­lepší na celé téhle věci? Že jsem se ne­mu­sel zved­nout ze židle. Seděl jsem před po­čí­ta­čem, sub­jekt při­le­těl sám a sám zabral ide­ální pozici. Jediné, co jsem musel udělat ma­nu­álně, bylo nechat ote­vřené okno.


+1: Opak, tedy vy­tvo­ření iluze velice mělké os­t­rosti, se dá použít Bre­ni­ze­rova metoda.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz