k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Focus stacking 3

29. 6. 2019 — k47 (♪)

Další pokusfocus stac­king.

Tohle mě docela baví & možná se tady v nej­bliž­ších dnech budou ob­je­vo­vat další pokusy. A přitom to není nijak slo­žité: Stačí najít něco, co se nehýbe, na­sta­vit stativ tak, abych s foto-stro­jem mohl po­su­no­vat (a ne­vy­pla­šit při tom objekt), udělat pár snímků s ex­trémně malou hloub­kou os­t­rosti, každý vzdá­lený jen zlomek mi­li­me­tru od toho před­cho­zího, pře­nést fotky do po­čí­tače, spus­tit pro­gram, který je vy­rovná, nechat ho pra­co­vat, čím víc vrstev, tím déle to trvá, už u pat­nácti je to celá věč­nost, pak doufat, že vý­sle­dek bude dobrý a objekt se ne­po­hnul ani o píď (bavíme se o makru a v něm vý­sle­dek zkazí i ne­pa­trný zlomek mi­li­me­tru), pak je spojit do­hro­mady a pro­vést po­slední úpravy v dark­table. Kromě to­ho­hle všeho, je to brn­kačka. Proto pre­fe­ruji mrt­voly.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz