k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Osvoboďme Orion 2

25. 9. 2019 — k47 (♪)

Budu vás tu ještě jeden den ob­la­žo­vat po­plaš­nými zprá­vami o klonu Master of Orion 2, který, pokud si můžeme vzít po­u­čení z mi­nu­losti, nebude nikdy do­kon­čen. Vrtal jsem se v tom další noc & už to umí vy­kres­lit pohled na ga­la­xii, ob­sa­huje čás­tečný model pla­ne­tární eko­no­miky a im­ple­men­tuje velice hrubý náčrt ně­kte­rých pra­vi­del1 . Nic co by při­po­mí­nalo hru, uži­va­tel­ské akce nic ne­dě­lají, ale po­dí­vejte, jak to vypadá. Ta nád­hera!

Jestli se právě kři­žu­jete při po­myš­lení, že to nemá žádnou gra­fiku, pak vězte, že přesně takový je plán. Vy­ku­chat vi­zu­ální data z ori­gi­nální hry & použít je, by trvalo ně­ja­kou dobu, která by od­dá­lila stá­dium, které bychom mohli nazvat hrou. Z hle­diska mo­rálky po­va­žuji za dů­le­žité se dostat do téhle fáze co nejdříve & pak po­stupně kostru vy­lep­šo­vat dokud nebude do­sa­ženo me­cha­nické parity. Teprve pak na­stane doba gra­fic­kého po­zlátka. Kdy­bych se musel ně­ko­lik týdnů párat s něčím ne­in­ter­ak­tiv­ním, velice rychle by mi došla šťáva. Takhle máme aspoň ně­ja­kou naději. (Nebo se taky můžu utě­šo­vat naivní před­sta­vou, že free soft­ware pro­jektu se ujme někdo jiný.)

Ok, takže teď ještě chybí správa pla­nety, bitvy, výzkum, návrh lodí, vůdci, di­plo­ma­cie a AI. Žádný pro­blém, jako Perl 6 to bude hotové do vánoc, jen se neví do kte­rých vánoc.


  1. Nešlo o první pokus re­kon­strukce MOO2. Kdysi jsem pro­padl stej­nému ší­len­ství a začal od mo­de­lo­vání her­ních pra­vi­del, které jsem teď mohl po­ho­dlně pře­vzít.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz