k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Osvoboďme Orion

24. 9. 2019 — k47

Pře­devčí­rem jsem na­zna­čo­val, že jsem začal ko­ke­to­vat s naivní a pře­hnaně op­ti­mis­tic­kou myš­len­kou začít s free soft­ware pře­dě­láv­kou Master of Orion 2. To byly časy. Vše se po­hy­bo­valo jen v říši úvah a zbě­si­lých ha­lu­ci­nací o fun­gu­jící hře, nad jejíž tvor­bou bych strá­vil stovky hodin času. Takové bláz­nov­ství. Jo. Dneska jsem s tím začal. Uvi­díme, jak dlouho mi to ten­to­krát vydrží. Ti­po­vat můžete v ko­men­tá­řích (můj odhad: max 4 dny).

Po na­črt­nutí ně­ko­lika koster roz­hraní jsem se po­o­hlédl po state of the art, jak se říká. Uká­zalo se, že exis­tuje open source hra fre­e­o­rion volně in­spi­ro­vaná MOO sérií, která ale roz­hodně není MOO1 ani MOO2.

Strá­vil jsem s ní asi půl­ho­dinku a na první pohled je to zmatek. Roz­hraní je ne­pře­hledné (má daleko k jed­no­du­chosti MOO2, která je dost možná vy­nu­cená roz­li­še­ním 640x480) a žádná akce ne­pů­sobí, že má hma­ta­telný efekt, vše za­šla­pané do ne­po­řádku roz­hraní. Jeden pří­klad za všechny: Každé okno je možné zvět­šit, zmen­šit a pře­su­nout. Když kliknu na „Em­pi­res“, vy­skočí okýnko s šesti řádky, jeden pro každou říši, ale toto okno je příliš malé a ukáže jich jen pět. Abych viděl všechny kos­mické říše, musím okno o ma­ličko zvět­šit. To nedává žádný smysl. Chci vidět ně­ja­kou in­for­maci, tak mi ji sakra ukažte celou. Nejde o vý­jimku, celá hra působí po­dobně. Chaos + akce nemají jasně vi­di­telný efekt.

Fre­e­o­rion je docela jiná hra, pořád je tu místo pro věrnou pře­dě­lávku MOO2. Vý­sle­dek, pokud vznikne, bude před­sta­vo­vat něco nového. Ide­álně nejen ver­ba­tim kopii ori­gi­nálu, ale o něco lepší. MOO2 by si za­slou­žilo pár chi­rur­gic­kých zásahů od­stra­ňu­jí­cích re­pe­ti­tivní mi­k­ro­ma­nage­ment a další otravné prvky. Třeba taková mož­nost vy­tvo­řit ša­b­lonu se se­zna­mem budov, kterou bych mohl v nově za­ří­zené ko­lo­nii začít stavět jedním klik­nu­tím. Nebo mož­nost po­sta­vit nově vy­zkou­ma­nou budovu ve všech ko­lo­ni­ích. Nebo v boji ovlá­dat víc lidí na­jed­nou a vy­vá­žit kre­a­tivní a ne­kre­a­tiví rasy a budovy, které jsou k ničemu atd. Je toho hodně, ale to je zatím hudba bu­douc­nosti a to jen pokud možná…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz