k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Film noir

29. 3. 2019 — k47

Jestli si chcete něco po­slech­nout, zkuste třeba Film Noir od sku­piny Autism. Jde o hutné album v post-rock/post-metal/post-hard­core duchu, kterým se line jedno uni­fi­ko­vané téma. Sku­pina zašla velice hlu­boko ve snaze pro­zkou­má­vat ne­ve­selá témata jako je al­ko­ho­lis­mus, zne­u­ží­vání – fy­zické i psy­cho­lo­gické – ma­ni­pu­lace a další. Kdy­bych musel Film Noir někomu krátce popsat, shrnul bych to: Je to o chla­povi, který zne­na­dání zabil svojí ženu a děti. Track Brittle Bones v tomto ohledu před­sta­vuje vrchol alba a jde o velice ná­ročný ma­te­riál na první po­slech. Sku­pina se roz­hodla – jestli je to ro­zumné nebo ne, nechám na vás – použít záznam sku­teč­ných te­le­fo­nátů na tís­ňové linky, reálné útržky sku­teč­ných trau­mat a proto to působí tak za­tra­ceně ne­pří­jemně. Když jsem track po­slou­chal poprvé, hlavou se mi pro­hnalo, že tohle je příliš sku­tečné, aby to bylo na­fin­go­vané, ale na druhou stranu přece nemůže jít o sku­teč­nost, to by bylo příliš zvrá­cené. Nevím, jestli bychom měli vy­chva­lo­vat po­u­žití (někdo by řekl zne­u­žití) sku­teč­ného trau­matu, ale na druhou stranu to vy­vo­lalo ký­že­nou odezvu – pokud jí bylo šo­ko­vat.

Film Noir mi do slu­chá­tek hraje už pár večerů a při­padá mi, že v sobě má ještě ně­ko­lik po­slechů. Za mě dobrý, hod­no­tím po­zi­tivně.

Pokud jsou tyto ma­né­vry na vás moc, můžete si po­slech­nout třeba loňské album Mo­gwaie Kin.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz