k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Exploze

20. 3. 2019 — k47

Dnes mi vy­buchl zdroj v PC. Nejdřív se v něm pře­stal točit větrák, ticho, na­rychlo jsem stroj uspal. Chvíli potom záblesk, ex­ploze a smrad něčeho spá­le­ného.

Vzpo­mí­nám si, jak si na twit­teru někdo stě­žo­val, že mu těsně po záruce umřel dis­plej jeho dra­hého ma­c­booku s tím, že by výměna stála 16000 korun. To muselo za­bo­let.

Ne­chtěl bych mít po­čí­tač od vý­robce jako apple, který se ak­tivně snaží za­brá­nit veš­ke­rým úpra­vám a opra­vám ko­ho­koli jiného, než jsou au­to­ri­zo­vané ser­visy. I když pro­dukt vlast­níte, ne­mů­žete s ním dělat nic, co by ne­za­mýš­lela hni­jící mrt­vola steva jobse. Firmě apple jde o ab­so­lutní kon­t­rolu, o kom­pletní ver­ti­kální in­te­graci a do­mi­nanci nad kon­co­vými zá­kaz­níky. To není nic nového a je to také důvod proč, pokud sku­tečně věříte ve svo­bodný soft­ware, byste měli ve­he­mentně ig­no­ro­vat pro­dukty této firmy.

Ten, kdo má zcela oby­čejný ne-sexy desktop, si píská. Kom­po­nenty jsou (resp můžou být) směšně levné a vzá­jemně za­mě­ni­telné. Vy­bouchne vám zdroj? Žádná ka­ta­strofa. V kra­bici se sta­rými kom­po­nen­tami vy­hra­bete nějaký starý kousek, na­šrou­bu­jete ho do skříně, za­po­jíte a hotovo. Všechno běží jako dřív. Jednu kom­po­nentu vy­mě­níte za jinou bez nut­nosti získat po­svě­cení od spo­leč­nosti ceněné na víc jak 1000 mi­li­ard dolarů.

U lap­topů je to horší, tam jsou kom­po­nenty in­te­gro­vané a když se vám do něj, řek­něme, podaří nalít ple­chovku lev­ného ener­gydrinku a něco spálit, ne­mů­žete si jed­no­duše koupit novou desku a své­po­mocí ji na­in­sta­lo­vat. Je to možné, na ebayi se dá sehnat skoro cokoli, ale není to tak snadné jako pro kla­sický po­čí­tač v kra­bici.

Také mi přijde ne­po­cho­pi­telné, když někdo utratí za li­bo­volný vý­po­četní pro­stře­dek víc jak ±5000. Proč? Dneska to nedává žádný smysl. Ta po­slední ti­sí­covka, kterou jsem si při­pla­til, ztratí svou cenu nej­rych­leji.

Doufám, že za chvíli budou do­stupné vý­konné ARM (nebo lépe RISC-V) po­čí­tače ve stylu Raspberry Pi za dvacet dolarů a pak to bude všechno jedno.


+1: Ale vážně – apple má pro lid­stvo po­dobný přínos jako velice ex­klu­zivní a drahý nádor.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz