k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Expertíza diletantů

17. 7. 2019 — k47

Jestli je jedna si­tu­ace horší než peklo, pak to musí být ta, ve které vám nějaký ná­hodný di­le­tant z ulice začne ne­u­měle vy­svět­lo­vat něco, v čem máte hlu­boké zna­losti nebo co jste roky stu­do­vali.

Nemusí jít o manspla­i­ning, stačí jen dun­ning-kru­ge­rovo se­be­vě­domí někoho, kdo si pře­četl pár od­stavců wi­ki­pe­die a teď si myslí, že rozumí kon­tej­ne­rové do­pravě, tou­la­vým pla­ne­tám nebo so­lární ener­gii na úrovni, aby se těmito zna­lostmi blýskl a předal je dál.

Něco na ten způsob se stalo ne­dávno, kdy se na party vy­skytla ex­pertka na ja­der­nou ener­gii a já po shléd­nutí Čer­no­bylu strá­vil ně­ko­lik (možná i de­sí­tek) hodin čtením o ja­derné ener­gii, tak jsem taky při­ho­dil ně­ko­lik moud­rostí k dobru. Jo. V ten oka­mžik mi to ne­při­šlo jako trochu moc, ale v re­trospek­tivě si nejsem tak jistý…

Musí to být strašné. Kdyby někdo začal mluvit ne­smysly o mikro-ar­chi­tek­tuře pro­ce­sorů, jako že barrel mul­ti­threa­ding je to samé co out-of-order, za­mě­ňuje vek­to­rové pro­ce­sory se SIMD in­struk­cemi a cache co­ho­rence pro­to­kol a pa­mě­ťo­vým mo­de­lem, neví, co to byl ILLIAC 2 nebo CDC 6600 a nezná jméno Konrad Zuse, tak bych taky začal vidět rudě.

Na svojí ob­ha­jobu musím říct, že jsem byl pod vlivem látky ovliv­ňu­jící se­be­vě­domí, pod mnoha ple­chov­kami této la­hodné látky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz