k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Exekuce

20. 7. 2019 — k47

Vzpo­mí­nám si, jak se na █████████████████████████ v jednu chvíli řeč sto­čila k exe­ku­cím. Někdo vzá­pětí debatu od­pál­ko­val tím, že se týkají jen bez­do­movců s tr­va­lým byd­liš­těm na obec­ním úřadě, kteří si ne­vy­zve­dá­vají poštu a ne­mů­žou se do­hod­nout na splát­ko­vém ka­len­dáři.

To mi přišlo ne­prav­dě­po­dobné. Kdyby tomu tak bylo a šlo jen o pro­blém ně­ko­lika lidí na okraji spo­leč­nosti, nešlo by o zá­važné téma, o kterém se píše v no­vi­nách, de­ba­tuje v te­le­vizi a in­fi­kuje řeči ně­ko­lika le­ni­vých opilců ████████████████████ před napůl roz­pad­lou sto­do­lou. Tak to bývá – zá­važný pro­blém může exis­to­vat, ale když se týká jenom krusty spo­leč­nosti, kterou již po­hr­dáme, nikoho to příliš ne­trápí a s ře­še­ním se ne­spě­chá.

Podle sta­tis­tik exe­ku­tor­ské komory je prů­měrná vy­má­haná částka na jed­noho po­vin­ného 361 tisíc korun, cel­kový počet po­vin­ných v exe­kuci je 821337 (do­hro­mady mají 4 mi­li­ony exe­kucí, víc jak 5 exe­kucí na prů­měr­ného dluž­níka). Celkem to dává dluh 296.5 mi­li­ard korun, 27800 korun na kaž­dého občana Re­pub­liky včetně právě na­ro­ze­ných dětí. Z těchto čísel mi při­padá, že může jít o všechno jen ne o mar­gi­nální pro­blém.

Prů­měrná čistá v re­pub­lice mzda činí 24000, 143 korun na hodinu (re­pre­zen­ta­tiv­nější medián bude nižší). Bře­mena exe­kucí, které visí naši re­pub­lice na krku, se zba­víme, kdyby každý z nás, každý z 10649800 občanů včetně malých dětí, pra­co­val 194 hodin za prů­měrný plat, nebo každý z těch osmi set tisíc dluž­níků pra­co­val 15 měsíců a ne­utra­til ani korunu na po­druž­nosti jako jídlo nebo stře­cha nad hlavou. V těchto arit­me­tic­kých ma­né­vrech před­po­klá­dám prů­měrný plat, ale si­tu­ace bude taková, že lidé sti­žení exe­ku­cemi budou plavat dost pod jeho hla­di­nou.

V ur­či­tých kra­jích je si­tu­ace mnohem horší než v jiných, jde o další pří­klad ne­rov­no­váhy mezi Prahou a zbyt­kem re­pub­liky, kdy to skoro vypadá, jako kdyby šlo o dva roz­dílné státy – na jedné straně stojí celkem bohatá me­t­ro­pole, na druhé zbytek re­pub­liky – a jedna část ne­ro­zumí té druhé.

To je další důvod, proč se „praž­ská ka­várna“ (nemám tenhle termín rád, nejsem jeden z těch, kdo začne po­u­ží­vat han­livý termín jako odznak hr­dosti) musí ak­tivně po­li­ticky vě­no­vat si­tu­aci i v kra­jích, které nejsou na dohled od hlav­ního města a musí být vidět, že se stará. Jinak bude stále pů­so­bit jako eli­tis­tická klika a v takové si­tu­aci nemá šanci uspět proti po­pu­lis­tům.


+1: Tan­gen­ci­álně k tématu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz