k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Virální EULA

7. 7. 2019 — k47

Stall­ma­nova GPL – Ge­ne­ral Public Li­cense – se někdy ozna­čuje jako „vi­rální“ li­cence, pro­tože na­tr­valo „nakazí“ soft­ware ur­či­tými svo­bo­dami – po­u­ží­vat, zkou­mat, měnit a dis­tri­bu­o­vat. Na rozdíl od per­mi­siv­ních li­cencí jako MIT, někdo, třeba nad­ná­rodní kor­po­race ve snaze snížit ná­klady na vývoj, nemůže vzít GPL pro­gram a uzavřít ho do vlastní pro­pri­e­tární ohrádky. Každou pro­ve­de­nou změnu musí uvol­nit pod li­cencí GPL – vi­ra­lita v akci.1

Na­padlo mě, jestli by vi­ra­lita nešla použít i jinak, v pod­mín­kách po­u­žití webů – tedy té EULA, end-user li­cense agre­e­ment – jako zbraň proti da­to­vým ho­ar­de­rům ze si­li­con valley.

Ori­en­tačně jsem se po­dí­val na pod­mínky in­stragramu. V nich stojí, že s nimi sou­hla­síte oka­mži­kem, kdy po­u­ži­jete in­stragram2 . Stačí, když vaše za­ří­zení vyšle po­ža­da­vek na www.instagram.com a ne­hledě na to, jestli jste pod­mínky četli, vstou­pili jste do smluv­ního vztahu s jednou z nej­vět­ších firem světa.

Pra­vi­dla vy­slo­veně za­ka­zují ro­bo­to­vání:

Ne­smíte se po­kou­šet vy­tvá­řet účty nebo zob­ra­zit či získat in­for­mace ne­schvá­le­nými způ­soby. Jde na­pří­klad o vy­tvá­ření účtů nebo zís­ká­vání in­for­mací au­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem bez našeho vý­slov­ného po­vo­lení.

Takže pra­vi­dla platí vždy, pro všechny a insta má na ně­které vaše ak­ti­vity velice vy­hra­zené názory.

Tak proč to ne­o­to­čit – ne­smě­řo­vat EULu na lidi z masa, ale na ro­bo­tická cha­padla tech­no­lo­gic­kých gi­gantů. Není důvod, proč by pro neměla platit. Stálo by v ní něco ve smyslu, že všechna díla od­vo­zená z dat daného webu nebo apli­kace musí být zve­řej­něna jako volná díla ne­za­tí­žená au­tor­ským nebo vlast­nic­kým právem. Mířilo by to na je­di­nou věc – modely stro­jo­vého učení. Pokud by na­pří­klad google scra­po­val web s vi­rální EULou, to by na­ka­zilo jeho tré­no­vací data a přes ně i vý­sledný model, který by pak musel být osvo­bo­zen pro be­ne­fit široké ve­řej­nosti.

Ne­po­chy­buji, že by to ne­pro­šlo. Už jen do­ká­zat, že na kon­krét­ních datech byl model tré­no­ván. A i kdyby to někdo pro­ká­zal, be­hemóti z kře­mí­ko­vého ghetta by lusk­nu­tím prstů při­vo­lali armády žol­dác­kých práv­níků s in­struk­cemi ne­za­sta­vit se dokud ne­do­jde ke kom­pletní ani­hi­laci pro­tiv­níka.

Ale aspoň v prin­cipu, proč ne? GPL a copy-left je v jádru hack, který vy­u­žívá me­cha­nismu co­py­rightu, aby za­jis­til jeho pravý opak – na­místo ome­zo­vání do­stup­nosti a práv kon­zu­mentů, ga­rance svo­body. Použít EULA dohody proti těm, kteří tímto kusem di­gi­tál­ního papíru za­střešují svoje dran­co­vání, by v sobě mělo ur­či­tou dávku po­e­tické spra­ve­dl­nosti.


  1. To je hlavní rozdíl mezi free soft­wareopen source – FS je za­lo­žen na myš­lence eman­ci­pace pro­střed­nic­tvím soft­waru, že pro­gram bude pra­co­vat pro své uži­va­tele; OS je jen způsob, jak za­ří­dit, aby vý­sle­dek gratis práce mnoha dob­ro­vol­níků byl snadno zužit­ko­va­telný kor­po­ra­cemi. Před lety Evgeny Mo­rozov napsal esej o pri­mární hnací síle 'prag­ma­tismu' open source Tim O’Re­illym
  2. Musel jsem si to ověřit na an­g­lické verzi pod­mí­nek, pro­tože ta česká ob­sa­ho­vala ne­jed­no­znač­nou for­mu­laci: „Vy­tvo­ře­ním účtu na In­stagramu nebo jeho po­u­ži­tím vy­ja­dřu­jete sou­hlas s těmito smluv­ními pod­mín­kami.“ Po­u­ži­tím čeho? Účtu nebo in­stragramu?
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz