k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Etičtí kapitalisté

15. 3. 2019 — k47

V IT sek­toru je málo žen, málo menšin, málo star­ších lidí, ale ne­bojte, roz­bí­hají se snahy tyto vý­chylky na­pra­vit.

Přijde mi to ne­po­cho­pi­telné. Ne proto, že by za­stou­pení v jednom oboru nemělo od­po­ví­dat cel­kové po­pu­laci, ale proto, že naše fan­dění je dvojaké. Fan­díme nejen pro­gre­siv­nímu na­pra­vo­vání ne­rov­nosti, ale také osla­vu­jeme gi­gan­tické spo­leč­nosti, které se po­dí­lely na sta­tutu quo, ale na­jed­nou tohle má být za­po­me­nuto, pro­tože se tváří, že se snaží něco změnit. A taky im­pli­citně osla­vu­jeme ka­pi­ta­lis­mus.

Neměli bychom jásat, že monstr-spo­leč­nosti IT světa můžou být po­lep­šeny, měli bychom je ze­směš­ňo­vat, jak zmr­šené, podlé a zba­bělé jsou, že ochotně při­hlí­želi a po­dí­leli se na ne­rov­nosti a až teď, když ak­ti­visté do­stali hlas, pro­hlá­sili, že jim záleží na rov­nosti pří­le­ži­tostí a za­stou­pení. Trochu pozdě aby to vy­pa­dalo upřímně.

Ale co jiného bychom měli čekat – jde o entity vy­sta­věné vý­hradně kolem myš­lenky ma­xi­mál­ního pro­fitu. Jejich snahy se tvářit hu­ma­nis­ticky jsou lekcí PR. Jde o pro­pa­gaci. Když osla­vu­jeme google za to, že se snaží být fé­ro­vější a nabrat víc žen, osla­vu­jeme jen jeho re­klamu. Snaha po­lid­štit inhe­rentně ne­lid­skou entitu pomáhá hlavně jí, ja­ký­koli be­ne­fit pro spo­leč­nost je ve­d­lejší účinek. Google a další se budou chovat férově jen když to bude pro­fi­ta­bilní, nikdy ne­u­dělá nic správ­ného, když na tom bude tratit.

(Všechny ty startupy, které chtějí za­chrá­nit svět? Za­chrání jen tu část, ze které můžou ex­tra­ho­vat profit. V tomto režimu jsou jejich mož­nosti značně ome­zené.)

Ob­chodní trans­akce se často vydává za cha­ritu. Médii pro­běhlo, že Micro­soft da­ro­val městu Se­attle půl mi­li­ardy dolarů pro rozvoj uby­to­vání, ale ve sku­teč­nosti šlo o oby­čej­nou půjčku a po­li­bek smrti pro ve­řejný sektor od hi-tech vládců.

Po­dobně si Zuck za­lo­žil cha­ritu, která je cha­ri­ta­tivní hlavně pro jeho pe­ně­ženku. Nebo ostuda s ini­ci­a­ti­vou in­ter­net.org, kterou fa­ce­book pro­dá­val jako fi­lan­tro­pic­kou snahu dostat mi­li­ardu lidí na in­ter­net. Ve sku­teč­nosti se je snažil dostat na fa­ce­book. Po právu za to Zucka v Indii vy­pís­kali.

Jediný osud, který si google za­slouží je kom­pletní roz­puš­tění, even­tu­álně ex­plo­zivní.


+1: The re­source leak bug of our ci­vi­li­zation

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz