k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Energiťák

8. 6. 2019 — k47

V tisku se píše, že děti od­vra­cejí od al­ko­holu a ci­ga­ret, což je dobře, ale zato pijí ve velkém energy-drinky, což asi dobře nebude. Je v nich cukr a ener­gie, není se čemu divit, že se uchy­tily. Až moc cukru. Půl­li­t­rová ple­chovka ob­sa­huje ±300 ka­lo­rií, víc než půl­litr piva, tedy něco jako 15% BMR, ide­ální způsob jak se pro­pra­co­vat k obe­zitě bez námahy.

(Přesně to byl důvod, proč jsem je pře­stal pít. Není sranda do­sáh­nout takové hmot­nosti, že při cou­vání musíte dle zákona vy­dá­vat zvu­kové sig­nály.)

Mě na kon­zu­maci energy-drinků pře­kva­puje pře­de­vším sku­teč­nost, vy­po­zo­ro­vaná z mnoha pa­ra­ly­tic­kých stání ve fron­tách u kas, že lidé nej­čas­těji sahají po red­bullech a dal­ších zby­tečně dra­hých znač­kách, i když v nich je přesně to samé co v ple­chovce za sedm korun. Máme na­sta­vené ma­xi­mální limity pro jed­not­livé ener­gii do­dá­va­jící látky a každý energy-drink bez vý­jimky ob­sa­huje přesně tohle ma­xi­mum – mít méně před­sta­vuje kon­ku­renční ne­vý­hodu. Jeden od dru­hého se liší jen chutí (která je vždy ne­při­ro­zená a divná) a cenou, někdy až 5×, tolik je pří­pla­tek za po­chybně lu­xus­nější pro­dukt.

Ne­drásá mě, že naše děti dělají něco ne­zdra­vého, ale že se u toho ne­cho­vají ro­zumně a dob­ro­volně utrá­cejí za nic extra. Kdyby byli uti­li­tár­nější, mohli by ušet­řit na ener­gi­ťá­cích a pak by měli prachy na krabku ci­ga­ret a pár piv k tomu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz