k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Elektrická auta jsou budoucnost víc než jen osobní přepravy

9. 9. 2019 — k47 (♪)

Elektřina je per­fekt­ním pří­kla­dem abs­trakce. Je za­po­třebí masivní in­dustri­ální proces a in­frastruk­tura s roz­sa­hem kon­ti­nentu, aby to fun­go­valo, ale na naší straně jen ze zdi kouká zá­suvka, která dodává ener­gii jakoby kouz­lem. A co víc, má jen dva stavy, buď fun­guje, nebo ne, žádné de­taily roz­vodné sítě, elek­trá­ren nebo trans­for­má­torů se k nám ne­do­sta­nou. Proto jsou všechny de­taily o jeho fun­go­vání vždy tak za­jí­mavé.

Četl jsem o „Load ma­nage­ment“ a bylo to po­u­čené. Jde o způsob, jak dis­tri­bu­tor může ovliv­ňo­vat spo­třebu u zá­kaz­níků. Buď přímo sig­na­li­zuje vy­sí­lá­ním vyšší frek­vence na­sa­zené na stan­dard­ních 50Hz nebo zá­kaz­ník sle­duje frek­venci sítě a když po­klesne pod ur­či­tou hra­nici, zna­mená to, že síť je příliš za­tí­žená a něco odpojí.

Celé to pro­bíhá proto, že se elektřina dá jen velice ob­tížně skla­do­vat a v každé chvíli na­bídka musí sle­do­vat po­ptávku. Za­pí­nat a vy­pí­nat elek­trárny trvá dlouho a vede k ne­e­fek­ti­vitě a drahé elektřině. Má smysl upra­vit i po­ptávku tech­nic­kým ře­še­ním, které je spo­jené s ně­ja­kým fi­nanč­ním po­pu­dem.

Ještě za­jí­ma­vější je to ve spo­jení s elek­tric­kými auty, pro­tože 1) prů­měrné auto vět­šinu času stojí a 2) je v něm gi­gan­tická ba­te­rie (Elek­tro-auto je masivní ba­te­rie, ke které shodou náhod někdo při­pev­nil motor a čtyři kola). To ote­vírá bránu pro vehicle-to-grid, kdy ba­te­rie hraje ak­tivní roli ve vy­rov­ná­vání špiček spo­třeby v síti.

Když taková si­tu­ace na­stane, může dojít 1) k za­sta­vení nebo zpo­ma­lení na­bí­jení, 2) ba­te­rie může po­sí­lat ener­gii zpátky do sítě (za $$$, ale není to moc efek­tivní) nebo 3) vykrýt spo­třebu do­mác­nosti.

Pro před­stavu: Nej­pro­dá­va­nější elek­tro-vůz vůbec Nissan Leaf nese na palubě ba­te­rii s ka­pa­ci­tou 40 kWh. Podle sta­tis­tik jeden člen do­mác­nosti v prů­měru spo­tře­buje 3.4 kW denně, Leaf nor­mální ro­dinný dům uživí ně­ko­lik dnů. To také uka­zuje jak straš­livě ener­ge­ticky hla­dová je osobní pře­prava. Jeden den v do­mác­nosti je spo­tře­buje ±tolik, co 27 ki­lo­me­trů jízdy.

Prů­měrná spo­třeba EU (když zprů­mě­ruji špičky a nočním tichem) je ±354 GW, re­kordní špičky během mrazů v lednu 2017 do­sáhly 542 GW. Jde o stovky gi­ga­wattů, ba­te­rii jed­noho e-auta, moc ne­změní. Ale ně­ko­lik mi­li­onů už může. V Evropě je re­gis­tro­váno přes milion plug-in elek­tro-aut, 50% z nich v před­cho­zích dvou letech, z cel­ko­vých ±250 mi­li­onů aut v EU je to jen kapka v moři, ale jejich počet rychle roste.

Když trochu za­ča­ruji s haus­nu­mery, můžeme si před­sta­vit si­tu­aci, kdy nám stojí sto mi­li­onů e-aut v ga­rá­žích, při­po­je­ných na na­bí­jecí sta­nice a kdyby každé z nich vy­rov­nalo 2kW spo­třeby ve špičce, do­hro­mady to dá 200 GW. Flo­tila ba­te­rií za­par­ko­va­ných v ga­rá­žích má te­o­re­ticky po­ten­ciál usnad­nit na­sa­zo­vání slu­neční ener­gie a dal­ších ne­sou­vis­lých zdrojů, což je pří­jemný bonus.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz