k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Družstvo jménem tumblr

20. 10. 2019 — k47

Yahoo v roce 2013 kou­pilo tumblr za 1.1 mi­li­ardy dolarů. Au­to­mat­tic ho letos od­kou­pil od ve­ri­zonu, který se me­zi­tím stal vlast­ní­kem celého yahoo a všech jeho divizí, za 3 mi­li­ony dolarů. Di­srup­tivní jed­no­ro­žec si­li­con valley, který v jednu chvíli hrál první ligu mezi soc-nety, se tak stal pří­lep­kem nudné blo­go­firmy. Tak nudné, že vy­dě­lá­vala, což se na vrch­ních šprušlích hi-tech firem moc nedělá – uber, wework, lyft vy­tr­vale pro­dě­lá­vají ve snaze se pro­jíst k mo­no­polu.

Tři me­ga­do­lary není zas tak moc a proto se nabízí jed­no­du­chá otázka: Proč by tumblr ne­mohla vy­kou­pit ko­mu­nita? Kdyby se našlo pár stovek tisíc blo­ggerů, kterým je jejich kus in­ter­netu drahý (kteří podle kusých zpráv sku­tečně exis­tují), mohli by se složit a zor­ga­ni­zo­vat dob­ro­volné pře­vzetí kor­po­rátní služby do spo­leč­ných rukou.

Sa­mo­zřejmě 3M$ nebude fi­nální ce­novka. Nej­spíš v sobě za­hr­no­vala ve­li­kou slevu, aby se vlast­nící zba­vili břímě, které už roky strá­dalo. Do toho je taky po­třeba za­po­čí­tat per­so­nál držící firmu v chodu + provoz fy­zické in­frastruk­tury. V roce 2012 prý celá ope­race stála 25M$. Od té doby se ale mnoho změ­nilo, tumblr ne­za­žívá dra­ma­tický růst, ale naopak sko­mírá a hard­ware je rych­lejší a lev­nější.

Tohle je pro­blém, ale jde jen o pro­blém čísel, musí se najít dost členů druž­stva tumblr, aby po­kryli ce­novku + ná­klady. Vý­sle­dek by pak byl docela jiná bestie, pro­vo­zo­vaná ne jako firma pro profit, ale de­mo­kra­ticky spra­vo­vaná ko­mu­nita, jejíž čin­nost slouží jen a pouze pro­spě­chu ko­mu­nity, nikoli zájmům vlast­níků/ak­ci­o­nářů/ra­ko­vin­ného růstu.

Kdyby se tak sku­tečně stalo, ne­po­chy­buji, že by se celý bláz­nivý počin roz­padl. Jak by jenom fun­go­vala de­mo­kra­tická správa or­ga­ni­zace? Před­stavte si, že by se mělo do­hod­nout pár stovek tisíc lidí na in­ter­netu. Ně­které fla­me­wary, které začaly v po­lo­vině osm­de­sá­tých let, stále zuří a to šlo jen o stu­pidní po­druž­nosti o pre­fe­ro­va­ných tex­to­vých edi­to­rem. Teď si před­stavte, že se lidé bez tváře mají do­hod­nout na něčem, co bude mít přímé ná­sledky na smě­řo­vání něčeho, na čem jim záleží. Vý­sled­kem ne­bu­dou jen uhlíky fla­me­warů, bude to přímo ob­čan­ská válka a ště­pení ko­mu­nity. Ten zmatek by byl vel­ko­lepý, ale krásný. I když by počin skon­čil jako ti­ta­nic ve skle­nici plné ledu, pořád by šlo o fas­ci­nu­jící ex­pe­ri­ment, který by mohl vy­šla­pat ces­tičku, jak to udělat příště.

Mohl by, kdyby nastal.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz