k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dřepy

30. 9. 2019 — k47

Mám tu další ex­pe­ri­ment/měření fy­zic­kých atri­butů. Jednou v noci těsně před usnu­tím mě na­padlo, že stejná metoda, jakou jsem použil pro hrubý odhad výkonu na kole (380 wattů, kdyby se někdo ptal) můžou použít pro odhad výkonu v dře­po­vání.

Při téhle ka­listhe­nické ak­ti­vitě zve­dáme vlastní tě­les­nou hmot­nost proti gra­vi­taci. Pokud tedy známe vzdá­le­nost o kolik po­hneme zadkem, pro­porci zve­dané váhy (dle in­ter­netu 89% pro­cent těla, když po­čí­tám, že se ne­zvedá cho­di­dla, lýtka a po­lo­vina stehen), váhu sa­mot­nou a počet dřepů za jed­notku času, můžeme tyto ve­li­činy na­str­kat do rov­nice a zjis­tit jaký po­dá­váme me­cha­nický výkon.

P = Fv = mgl/t

Česky: hmot­nost krát gra­vi­tace krát součet všech zdvihů pozadí vy­dě­leno časem. Sa­mo­zřejmě, že jde o při­bližné číslo, pro­tože žádná měřená ve­li­čina není zcela přesná, ale moje metoda je uvést na scénu tolik růz­ných chyb, že se s tro­chou štěstí vzá­jemně vy­nu­lují.

Mě vyšel mi­nu­tový výkon blízko tomu v sedle kola. Pravda, o něco menší, ale to se dalo oče­ká­vat, vzhle­dem k tomu, že po­slední dva týdny jen ne­hybně ležím na zádech a jediná fy­zická ak­ti­vita na­stává, když do sebe (pořád v leže) liju jedno █████ za druhým.

Celé tohle měření má za­jí­ma­vou sou­vis­lost s tím, když jsem se po­kou­šel zjis­tit, kolik fy­zické práce musím pro­vést, abych spálil ka­lo­rie v jedné ple­chovce piva. Dle ta­bulky MET vy­chá­zelo, že je třeba 15 minut in­ten­zivně dře­po­vat na spá­lení 170 ka­lo­rií. Ka­lo­rie neměří jen vý­živ­nost po­travy, jde o za­sta­ra­lou jed­notku ener­gie, zcela pře­vo­di­tel­nou na mo­derní Joule.

Z dneš­ního měření vy­chází, že kdy­bych dře­po­val 15 minut, vy­ko­nal bych asi 64 ka­lo­rií me­cha­nické práce a dle před­cho­zích zjiš­tění bych tím spálil 170 ka­lo­rií. Pokud by to byla pravda, vyšlo by, že me­ta­bo­lis­mus má efek­ti­vitu asi 40%. Rychlý prů­zkum na in­ter­netu ale uka­zuje, že tělo má v pře­měně sádla na me­cha­nic­kou práci svalů účin­nost po­lo­viční – 18-26%. Takže z toho plyne 1) jsem spálil víc ka­lo­rií, než jsem si myslel a 2) když spo­čí­táte kolik me­cha­nické ener­gie jste vy­na­lo­žili, můžete tohle číslo vy­ná­so­bit čtyřmi nebo pěti a máte před­stavu, kolik tím spá­líte tuku.

Do toho se plete ale ne­pří­jemná sku­teč­nost, že ta­bul­kový člověk po­tře­buje 80-100 wattů jen k tomu, aby přežil (v pře­počtu to od­po­vídá 1600-2000 ka­lo­riím). Je to kom­pli­ko­vané, měl bych víc stu­do­vat a méně psát o té­ma­tech, kterým ro­zu­mím jen okra­jově.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz