k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Drát

15. 4. 2019 — k47 (♪)

Tohle jsou nej­dů­le­ži­tější dráty vůbec, skrz ně mi přes slu­chátka do lebky poudí na­prostá vět­šina zvuků, které slyším. Jsou tak dů­le­žité, že byste je za žád­ných okol­ností neměli pře­tnout, jako se to po­da­řilo mě, když jsem se snažil opra­vit další roz­bitý pár Koss Porta Pro slu­chá­tek.

Sešlo se to asi takhle: Chtěl jsem při­pá­jet nové kabely. Jako vždy byl pro­blém v ka­be­lech a/nebo jejich spo­je­ních, okolí ter­mi­nálů bylo za­ne­sené ja­kýmsi saj­raj­tem, proto jsem ho ini­ci­a­tivně začal čistit. Při­pá­jel jsem kon­takty a nic. Zvláštní. Poz­ději se uká­zalo, že šlo o le­pi­dlo chrá­nící právě ty dva mi­k­ro­sko­pické drátky jen o málo sil­nější než lidský vlas a během čis­tění došlo k jejich ná­sil­nému a ne­vrat­nému pře­ru­šení.

To jsem v té chvíli ještě ne­vě­děl a pro­tože slu­chátka ne­fun­go­vala, jediná cesta ven vedla hlou­běji, jed­ni­nou mož­ností bylo se z díry dostat dalším ko­pá­ním. Ato­mi­zo­val jsem slu­chátka na dílčí kom­po­nenty a začaly být patrné tři sku­teč­nosti: 1) Porta Pro jsou z kon­strukč­ního hle­diska tri­vi­ální, 2) přerval jsem dva zmí­něné ka­pi­lárám po­dobné drátky a 3) je skoro ne­možné vzniklou škodu na­pra­vit. Snažil jsem se, ale nemám na to skill & tr­pě­li­vost.

Není divu, že Koss nabízí do­ži­votní záruku, když se ná­klady na výrobu nového kusu po­hy­bují někde okolo pat­nácti korun. Není toho moc – plas­tová ulita, krytky kabelů, černé vnitřní krytky, magnet, cívka a kousek folie – a za to chtějí 850 korun. Inu lol.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz