k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Dinosaurus na talíři

8. 4. 2019 — k47

Všichni se jednou sta­neme sta­rými muži a/nebo ženami, kteří ne­ro­zumí světu kolem sebe a to málo, čemu budeme ro­zu­mět, nás bude děsit. Můžete si říkat, že vám se to nikdy ne­stane, že vy zů­sta­nete stále v obraze, ale to je jen sladký se­beklam. Všichni se sta­neme za­sta­ra­lými vraky.

Dou­glas Adams napsal Any­thing in­ven­ted after you're thirty-five is aga­inst the na­tu­ral order of things & má ±pravdu. Můžeme se uklid­ňo­vat myš­len­kou, že se ve sku­teč­nosti ne­bo­jíme no­vi­nek, jen jsme opus­tili stá­dium na­iv­ního op­ti­mismu a změny a jejich dopad stu­du­jeme kri­tic­kým a ana­ly­tic­kým po­hle­dem – nové není sy­no­ny­mum pro dobré, di­srupce nemusí nutně zna­me­nat po­zi­tivní změnu – ale možná z nás mluví starý muž.

Ta dnešní mládež a jejich VR emoji fidget spin­ner in­stagram ho­ver­bo­ardy…

Vím přesně jaký bude můj moment, který mě de­fi­ni­tivně pošle do starého železa. Budou v něm fi­gu­ro­vat di­no­sauři.

V po­sled­ních letech se ob­je­vují důkazy, že mnoho di­no­saurů bylo ope­ře­ných – nejen těch lé­ta­vých, i mnoho po­zem­ních dravců neslo pestré ope­ření. Možná i král ješ­těrů – sa­motný ty­ran­no­sau­rus rex – byl aspoň z části pokryt chmý­řím. De­taily není zcela jed­no­du­ché vy­jas­nit, když po­slední z di­no­saurů zemřel před 65 mi­li­ony let, ale mnoho – gi­gan­to­rap­tor a si­no­sau­ropte­ryx jako pár pří­kladů – jich vy­pa­dalo pro­ka­za­telně ne­di­no­sau­ro­vitě. Spe­ku­luje se také o tom, že pr­votní di­no­sauři se chlu­bili po­krýv­kou peří a až poz­dější druhy ji ztra­tily. Obraz di­no­saurů jako straš­li­vých ješ­těrů – jak se pře­kládá la­tin­ský termín – se roz­padá.

Dokážu si před­sta­vit, že až za pár let uvidím po­pu­lární zob­ra­zení di­no­saurů s cho­choly peří a straš­livě mě rozzlobí, že to nejsou ti hrozní ješ­těři, se kte­rými jsem vy­růs­tal, zna­mená to jediné – stal se ze mě starý muž a tento svět už de­fi­ni­tivně není pro mě.

Nicméně svět je plný di­no­saurů. Po­jí­dáme jejich vejde a kon­zu­mu­jeme jejich maso, sly­šíme je venku pro­zpě­vo­vat ráno po pro­bu­zení. Jde o jednu z těch sa­mo­zřej­mostí, která, když se nad ní za­mys­líte, je na­jed­nou straš­livě divná. Ptáci jsou jediní pře­ží­va­jící di­no­sauři. Ti vládli světu sto pa­de­sát mi­li­onů let, kdyby ne­vy­mřeli, mo­derní člověk by možná nikdy ne­vznikl a teď z nic zůstal jen ma­ličký roz­to­milý vrab­čák.

Pokud chcete vidět pohled di­no­saura, ze kte­rého sálá ne­ko­nečné prehis­to­rická zloba a lhos­tej­nost, po­dí­vejte se do očí sle­pici. Není nejmen­ších po­chyb­ností. Tohle je ope­řený di­no­sau­rus.

Teď jestli mě omlu­víte, půjdu si dát vy­brané di­no­sauří po­choutky, než úplně za­sta­rám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz