k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Digitální rakovina

27. 1. 2019 — k47

Google pro­růstá do vlády USA. Ne v roli pou­hého kon­trak­tora, ale rov­ného part­nera nej­větší vel­moci na pla­netě. Určité za­kázky mu při­padly přímo bez vý­bě­ro­vého řízení právě proto, že už za­ko­ře­nil do struk­tury stát­ního apa­rátu a je se­zná­mený s uta­jo­va­nými pro­jekty. To & mnoho dal­šího se můžete dočíst v článku Google’s Earth: how the tech giant is hel­ping the state spy on us. Jestli tohle není další známka, že žijeme v cyber­punku, pak nevím co jiného jí je.

V tomto kon­textu dává smysl po­známka ko­men­tá­tora na twit­teru o tech­no­lo­gic­kých fir­mách: at this point the only ob­jective is to grow big enough that your com­pany is irrepla­ce­a­ble. Vyrůst do tak masiv­ních roz­měrů, že se eli­mi­nací veš­ke­rých al­ter­na­tiv stanou nejen ne­na­hra­di­tel­nými, ale také ne­díl­nou sou­částí spo­le­čen­ského dis­kurzu, kdy se ne­u­stále staví do cesty úvah o jiné re­a­litě, ve které hlavní roli ne­hrají mon­strózní kor­po­rátní be­hemóti.

Když se už bavíme o hni­lob­ných ná­do­rech Si­li­con Valley, ne­mů­žeme po­ml­čet o ama­zonu. Uka­zuje se, že jeho cha­padlům není možné se vy­hnout. I když ne­po­u­ží­váte (na­pří­klad z prin­cipu) jeho služby přímo, pak se stěží vy­pro­s­títe z cha­pa­del jeho clou­do­vého im­pé­ria. O to se po­ku­sila re­dak­torka giz­noda a ža­lostně se­lhala. (Článek je také dů­ka­zem, jak di­a­me­t­rálně od­lišné životy žijí jiní lidé.) To je pro­blém sí­ťo­vého efektu—nikdy se ne­vzdá­váme jen jediné služby, ale všeho, s čím je spo­jená. Čím je roz­sáh­lejší, tím více ne­možné je se roz­hod­nout pro ne­ú­čast. Mož­nostmi není ko­o­pe­ro­vat s ama­zo­nem nebo ne, ale ko­o­pe­ro­vat nebo se vrátit do doby ka­menné.

Jinak víte, jak se pozná me­tastá­zu­jící mo­no­pol? Pro­vo­zuje vlastní letku ná­klad­ních le­ta­del. Třeba jako amazon—firma, která ve spo­je­ných stá­tech kon­t­ro­luje 50% podíl veš­ke­rého pro­deje na in­ter­netu + má v záloze masivní a ne­u­stále ros­toucí clou­do­vou hydru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz