k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Deutschland

4. 6. 2019 — k47 (♪)

Bude to už asi tak pat­náct let, co ve mě Ra­mm­stein vzbu­zo­vali ja­ký­koli zájem. Jejich první tři alba Her­ze­leid, Se­hn­suchtMutter jsem v těch dáv­ných letech pře­lomu mi­lé­nia po­slou­chal v prů­mys­lo­vém mě­řítku. Ná­sle­du­jící Reise, Reise ušlo, ale jasně z něj bylo cítit, že sku­pina ztrácí dech. O Ro­se­nrot vy­da­ném o rok poz­ději jsem se do­zvě­děl čirou ná­ho­dou. V té době už sku­pina de­fi­ni­tivně vy­šuměla.

Teď po dekádě dlouhé pauze vy­chází zbrusu nová be­ze­jmenné album. Nesly­šel jsem ji celou a možná to tak zů­stane, podle kusých zpráv není nic moc, tak pa­de­sát na pa­de­sát. Někdy je lepší si pa­ma­to­vat jen to dobré, než cenné vzpo­mínky ot­rá­vit no­vo­tou.

Ale Singl/klip De­ut­schland jsem slyšel/viděl a musím říct jedno: Je to čirý Ra­mm­stein – ne­vkusný, gro­teskní, mag­ne­tický a pře­kva­pivě ne úplně stu­pidní. Hlavní myš­lenka tracku spo­čívá v tom, že láska v do­mo­vině nemůže ig­no­ro­vat všechno špatné, co se stalo v její his­to­rii a Ně­mecko, z jejíž vý­chodní části sku­pina po­chází, má ta­ko­vých čer­ných skvrn víc než mnoho jiných států, di­plo­ma­ticky řečeno. Klip je pak série scén z mnoha údobí Ně­mecka – římská říše, stře­do­věk, na­cis­tické Ně­mecko, stu­dená válka, ko­mu­nis­tické NDR (obří Mar­xova busta při­ba­lena) a vše­o­bec­ného es­ka­lu­jí­cího ší­len­ství – pořád se bavíme o Ra­mm­stein a u nich nikdy nic není nor­mální. Gra­fické vy­ob­ra­zení po­pravy vězňů s hvězdou Da­vi­do­vou na klopě bylo kon­tro­verzní & vzbu­dilo vlnu odporu, ale co jiného se dalo čekat od sku­piny po­jme­no­vané podle le­tec­kého ne­štěstí, které si vy­žá­dalo 70 obětí. Dost možná to byl plán od sa­mot­ného za­čátku. Track ale neglo­ri­fi­kuje his­to­rii, ne­při­krášluje ji, ne­snaží se na ni za­po­me­nout nebo ji očis­tit. His­to­rie se stala, my jsme její po­kra­čo­vání a každé volání po ma­gické otčině se s ní musí vy­po­řá­dat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz