k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Deutschland, Deutschland über alles

29. 10. 2019 — k47

Dnes jen jedna drob­nost: Je to ofi­ci­ální, Ra­mm­stein nejsou na­cis­tic­kou sku­pi­nou a jejich klip De­ut­schland není pro­pa­ganda! To bylo všem, kteří dis­po­nují aspoň zá­klad­ními ko­gni­tiv­ními funk­cemi a schop­ností na wi­ki­pe­dii vy­hle­dat stránku His­tory of Ger­many; jen teď to na videu říká Němec, který se honosí logem třech šípů, které bylo po­u­ží­vané so­ci­ál­ními de­mo­kraty Vý­mar­ské re­pub­liky. Jeden šíp byl na­mí­řený proti na­cismu, takže kdyby s klipem bylo něco špatně, určitě by se ozval.

Jako ob­vykle se uka­zuje, že všechno je za­jí­mavé, když se budete dívat do­sta­tečně zblízka nebo máte po ruce někoho, kdo o tématu ví víc, než vy. Mimo jiné tak vy­světlí význam prv­ního verše staré ně­mecké hymny De­ut­schlan­d­lied: „De­ut­schland, De­ut­schland über alles“. Ne­vy­ja­dřuje nad­řa­ze­nost Ně­mecka nad ostat­ními národy, ale pri­o­ritu pro ideu vzniku ně­mec­kého ná­rod­ního státu v dobách, kdy ještě ne­e­xis­to­val. Také se tam dozvím něco o ná­silné his­to­rii Ně­mecka v dobách, kdy na pořadu dne nebyla tamta jedna válka; je o něco kom­pli­ko­va­nější a za­jí­ma­vější než linie kaiser → 4 roky v zá­ko­pech → Hin­denburg v helmě s bo­dá­kem → Hitler → roz­dě­lení Ně­mecka → David Has­se­lhoff roz­bo­řil ber­lín­skou zeď → Angela Merkel. V pro­sto­jích mezi hlav­ními udá­lostmi byla his­to­rie bouř­livá a divoká.

To je pro dnešek všechno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz