k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

A co děti, mají se kde učit?

22. 5. 2019 — k47

Začalo to jedním člán­kem, který tvrdil, že v ČR me­zi­ročně ne­u­stále roste počet dětí, které ne­do­končí školní do­cházku. Od­ka­zo­val se přitom na jiný článek, který in­for­maci zve­řej­nil. Pře­četl jsem si zdroj, ale nic ta­ko­vého se v něm ne­psalo. Pre­zen­to­vaná čísla se ne­mě­nila nijak vý­razně a roz­hodně neměla oči­vidně ros­toucí trend. Počet ne­do­stu­do­va­ných byl loni 5.9% (6.7% po za­poč­tení spe­ci­ál­ních škol). Po­dí­val jsem se proto přímo ke zdroji na sta­tis­tické vý­stupy po­sky­to­vané MŠMT. Tam taky žádný ros­toucí trend nebyl vidět. Při­pa­dal jsem si proto strašně dů­le­žitě. Po­cho­pi­telně.

V článku, kterým to začalo, se psalo také, že roz­lo­žení pro­pad­líků není v Re­pub­lice rov­no­měrné. Chudší kraje, kde se na­chází více vy­lou­če­ných lo­ka­lit, mají pro­pad­líků víc.

Po­dí­val jsem se proto zase do sta­tis­tik ve kterém roč­níku žáci de­fi­ni­tivně skon­čili se vzdě­lá­vá­ním a vý­sled­kem je tohle:

*celkem7. ročník8. ročník9. ročník10. ročník
ČR820917580,92 %31873,88 %7737194,25 %6620,81 %
Praha7632290,38 %1271,66 %738796,79 %811,06 %
Stře­do­český10322890,86 %3403,29 %983195,24 %560,54 %
Ji­ho­český5097500,98 %2394,69 %476793,53 %370,73 %
Pl­zeň­ský4474581,30 %2545,68 %413192,33 %270,60 %
Kar­lo­var­ský2246261,16 %1436,37 %205791,59 %120,53 %
Ús­tecký73471742,37 %5427,38 %651488,66 %791,08 %
Li­be­recký3786401,06 %1594,20 %354293,56 %401,06 %
Krá­lo­vé­hra­decký4336420,97 %1513,48 %409694,46 %441,01 %
Par­du­bický4104390,95 %1644,00 %387894,49 %210,51 %
Vy­so­čina4289150,35 %1022,38 %412596,18 %471,10 %
Ji­ho­mo­rav­ský8763350,40 %2332,66 %842296,11 %680,78 %
Olo­moucký4939380,77 %1863,77 %467594,65 %380,77 %
Zlín­ský4873220,45 %1002,05 %471896,82 %310,64 %
Mo­rav­sko­slez­ský98831011,02 %4474,52 %922893,37 %810,82 %

Sa­mo­li­bost zmi­zela, zůstal jen ne­pří­jemný pocit. Tohle je horor. Po­dí­vejte se na řádek Kar­lo­var­ského a Ús­tec­kého kraje: 10% dětí, každé desáté, skončí bez zá­klad­ního vzdě­lání. Čekal jsem, že toto číslo bude velice blízko nule, ale není, někde více než jinde.

Jasně je také vidět, jak moc se Praha liší od zbytku Re­pub­liky. Dřív jsem tu (ne­ú­spěšně) vtip­ko­val o se­pa­raci hlav­ního města do vlast­ního státu, ale vypadá to jako kdyby Praha už dávno byla sa­mo­stat­nou zemí, jako en­kláva za­klí­něná v kra­jině, které ne­ro­zumí, kterou pře­hlíží a ke které je lhos­tejná.


+1: I když jestli si dobře vzpo­mí­nám (a to je jedno velké kdyby), na naší zá­kladce to byl masakr – dva kluci k nám pro­padli z vyš­šího roč­níku a v osmé třídě odešli, jeden kluk zmizel, pro­tože byl strašně ši­ka­no­ván, jedna holka taky zmi­zela už dřív, možná taky jeden kluk, jeden přešel na zvláštní školu, takže možná, že v pří­padě tohoto ko­lek­tivu jed­not­livců, které k sobě na­hnala náhoda a do­stup­nost míst v roč­níku, můžou být ztráty víc než 10%, o hodně víc. Sama o sobě celý druhý stupeň zá­kladky byla ne­sne­si­telné utr­pení. Naše třídní nás ote­vřeně ne­ná­vi­děla a češ­ti­nářka měla manýry jako gesta­pák u vý­sle­chu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz