k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Den, kdy se vesmír změnil

5. 8. 2019 — k47

The Day the Uni­verse Chan­ged na­va­zuje na do­ku­men­tární sérii Con­necti­ons, stejné téma – his­to­rie vědy, tech­no­lo­gie a po­kroku; stejný mozek celé ope­race – James Burke; ener­gické & svižná pre­zen­tace zů­stává, mění se jen postup. Na­místo hle­dání ne­če­ka­ných a ne­prav­dě­po­dob­ných spo­jení mezi mez­níky po­kroku jako ukázka pros­tého faktu, že in­vence je těžko před­ví­da­telná a vždy staví na masivní zá­kladně všeho do té doby po­zna­ného a někdy, aby naplno vy­kvetla, po­tře­buje ne­če­ka­nou jiskru z oboru zdán­livě ne­sou­vi­se­jí­cího, vy­u­žívá více kon­venč­ního pří­stupu – vy­řízne té­ma­tic­kou oblast a tu sle­duje napříč his­to­rií. A za sebe můžu říct, jde o něco spe­ci­ál­ního.

Nej­spíš se na všech deset dílů po­dí­vám ještě jednou. V hlavě se mi vaří jakýsi ne­změrný pocit a ten po­tře­buje víc času a ma­te­ri­álu, aby plně vy­krys­ta­li­zo­val.

Všechny ino­vace a objevy lid­stva jsou hnané dvěma silami ne nutně se vy­lu­ču­jí­cími: Touhou poznat, jak svět ve sku­teč­nosti fun­guje, a pudem he­do­nismu – peníze, spo­le­čen­ské uznání, status, sex – všechny ty pra­staré tance, hlu­boce za­ko­ře­něné v našem pri­mi­tiv­ním ješ­tě­řím mozku, který nám ne­u­stále na hra­nici pa­nic­kého zá­chvatu křičí do ucha: „Rod musí po­kra­čo­vat! Rod musí po­kra­čo­vat!“ Přes so­fis­ti­ko­va­nost vý­sled­ného pro­duktu jde o velice pri­mi­tivní mo­ti­vaci.

Možná pocit, je právě o tomhle, možná ne & vy­dá­vám se jen po fa­lešné stopě. Možná. Série zcela ig­no­ruje jiný druh ino­vace – spo­le­čen­ské. De­mo­kra­cie, myš­lenka uni­ver­zál­ních svobod, děl­nické hnutí. Dává to smysl, The Day the Uni­verse Chan­ged má na mušce tech­no­lo­gický pokrok a pře­ky­puje na­kaž­li­vým op­ti­mis­mem, že jedině ten může zlep­šit kva­litu našich životů. Přesto tohle opo­me­nutí působí jako zá­sadní chy­bě­jící dílek mo­zaiky a možná že právě tohle bude dů­le­žité…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz