k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Demokratické instituce

22. 10. 2019 — k47

Tahle po­známka na­va­zuje na divoké úvahy o pře­vzetí tum­blru do rukou ko­mu­nity a vy­tvo­ření de­mo­kra­tic­kého spo­le­čen­ství a/nebo druž­stva, které by roz­ho­do­valo o jeho osudu. Když jsem ji dopsal a snažil se usnout, na mysl se mi vkradla jedna otázka: Kolika de­mo­kra­tic­kých in­sti­tucí a spolků jsou lidé čle­nové? Na chodu kolika se v prů­měru po­dí­lejí? Na kolik mají vliv? Jaký je jejich roz­ho­do­vací po­ten­ciál? Ne­po­čí­tám do toho ty, které máme na krku kon­tu­mačně – stát, okres, obec a po­dobné – myslím or­ga­ni­zace, jichž se účast­níme dob­ro­volně a z vlastní vůle a ini­ci­a­tivy, kde náš hlas má ur­či­tou váhu. Roz­hodně to není za­měst­nání, tam platí (kromě osa­mo­ce­ných re­ne­gátů ex­pe­ri­men­tu­jí­cích s de­mo­kra­cií v práci) mi­li­tantní struk­tura velení, kdy ini­ci­a­tiva zdola nic ne­zna­mená, pokud není po­svě­cená nad­řa­ze­ným hla­vou­nem a roz­ho­do­vací hlas do­stává jen akcie a její vlast­ník. Je to špatný vtip, když si mys­líme, že žijeme v de­mo­kra­tické spo­leč­nosti, ale velkou část času trá­víme ak­ti­vi­tou do které můžeme jen pra­málo mluvit a ještě méně ovliv­ňo­vat její smě­řo­vání. Dik­ta­tura v byz­nysu je svo­bodné pod­ni­kání & de­mo­kra­tické roz­ho­do­vání se po­va­žuje za so­ci­a­lis­tické au­to­ri­tář­ství.

Kdy­bych si měl vzít pří­klad ze sebe, pak prů­měrný je­di­nec není člen žád­ného de­mo­kra­tic­kého spolku, pro­tože se ak­tivně vy­hý­bám spo­leč­nosti jako takové. Váš věrný vy­pra­věč asi nebude re­pre­zen­ta­tivní vzorek širší spo­leč­nosti. Ale kdyby tomu tak sku­tečně bylo, vy­hlídky jsou víc než temné – idea de­mo­kra­cie ve všed­ním životě mimo vo­lební urny by byla ra­di­kální a cizí pro na­pros­tou ma­jo­ritu. V této optice je even­tu­a­lita pro­vo­zo­vání gi­gan­tické služby ko­mu­ni­tou možná příliš dras­tická. O to víc na in­ter­netu, kde všechno běží jako služba pro profit, do níž klí­čový článek řetězu nemá co kecat.

Ale nevím. Tady je řada na vás čte­ná­řích – po­vězte v jakých de­mo­kra­tic­kých in­sti­tu­cích, for­mál­ních nebo ne­for­mál­ních, máte hlas. Po­vězte mi, jaký aspekt vašich životů je řízen do­ho­dou.


+1: Když vám ně­který klaus nebo oka­mura bude tvrdit, že ob­čan­ská spo­leč­nost je ne­ví­taná a ne­bez­pečná, říká jen, že nechce, aby lidé měli moc cokoli ovliv­nit mimo rytmus vo­leb­ních uren. Toho můžete rovnou poslat do prdele.

+2: tohle

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz