k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Tohle není demokracie

17. 11. 2019 — k47

Na­ko­nec přece jen po­ru­ším slib a k pro­tes­tům na Letné při­pa­dám jednu malou no­ticku. Zeman, ve své ne­ko­nečné moud­rosti, ozna­čil Milion chvi­lek za ne­de­mo­kra­tický. Jak jinak. Náš pre­zi­dent, zdá se, má velice spe­ci­fický pohled na to, jak má fun­go­vat de­mo­kra­cie: Jednou za čtyři roky hodíte papír do kra­bice a tím vaše účast končí. Pak už je vám do­vo­leno jen držet hubu a do ničeho ne­ke­cat. Ze­ma­novo po­sel­ství je „děti, běžte si hrát a ne­rušte do­spělé v práci.“ Jeho klika ne­fandí ob­čan­ské spo­leč­nosti, která je ak­tivní, má drzost kecat vlád­cům do vlád­nutí a hlídat de­mo­kra­cii. Ta bo­hu­žel nemá ten­denci k sa­mo­volné ko­rekci a je proto po­třeba ak­tivně před­chá­zet, aby ne­skon­čila jako hořící vrak v pan­gejtu, ob­razně řečeno.

Ze­ma­nův ver­dikt se opírá o to, že Milion chvi­lek „popírá roz­hod­nutí stát­ních zá­stupců v kauze Čapí hnízdo“, „popírá roz­hod­nutí Po­sla­necké sně­movny ve věci ústavní žaloby“ a „odmítá moje ústavní právo abo­lice“. Po­pí­rání v tomto pří­padě ozna­čuje vlastní názor a ne­sou­hlas. A i když na Letné vy­hla­šují ul­ti­máta a po­ža­dují re­zig­nace, fak­ticky ne­mů­žou nic změnit. Můžou jen vy­hlá­sit další pro­test a znovu se ozvat, že jim kon­flikt zájmů stále smrdí. Šlo by o oči­vidně ne­de­mo­kra­tické hnutí, kdyby roz­hod­nutí stát­ních zá­stupců ig­no­ro­vali, Babiše při­vedli před polní soud vedle hla­dově se hou­pa­jící oprátky. Milion chvi­lek a ko­lek­tiv ale hrají podle pra­vi­del a vy­zý­vají, aby podle nich hráli všichni, ne­hledě na jaké příčce spo­le­čen­ském žeb­říčku sedí.

Náš drahý pre­zi­dent přidal (jak je u něj zvykem) gambit s fa­šis­mem: „Ne­ří­kám, že jsou to fa­šisti.“ Ale tím, že to tak ve­he­mentně neřekl, na­zna­čil spo­jení.

Ještě než toho dneska nechám, musím zmínit rozsah pro­testu. Podle po­li­cie na Letnou přišlo kolem 250 tisíc lidí. To je 1/42 celé re­pub­liky, 2.35% kaž­dého muže, ženy, dítěte i dů­chodce stála v ten den na tom pro­stran­ství, stálo jim za to se zved­nout a svou pří­tom­ností hlásat své „po­pí­rání“. Až budete stát na es­ka­lá­to­rech nebo na jiném frek­ven­to­va­ném místě, po­čí­tejte lidi, až se do­sta­nete na 42, on nebo ona tam byli, a po­čí­tejte znova, celý den, každý čty­ři­cátý druhý člověk tam (v prů­měru) byl. Je to úžasné množ­ství lidí, ob­rov­ská část re­pub­liky, gi­gan­tický hlas, který mi skoro hlava nebere.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz