k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

To nejlepší z deep fakes

14. 8. 2019 — k47

Ne­ko­nečné zátoky soc-netů na mě vy­pla­vily SFW de­mon­strá­tor deep fakes – ide­ální pří­le­ži­tost pro všechny, které minula vlna por­no­gra­fic­kých deep fakes, aby po­znali mra­zi­vou sílu fo­to­re­a­lis­tické ma­ni­pu­lace videa. Bill Hader se mění v lidi, které pa­ro­duje. Jeho tvář se ply­nule změní v Sch­war­ze­ne­g­gera, Al Pacina nebo Cruise, téměř není možné poznat pře­chod do ne­re­a­lity.

Jestli se toho chytí ho­ly­wood, super-po­pu­lární herci nikdy ne­ze­mřou, nikdy ne­ze­stár­nou a nikdy už ani ne­musejí před kamery. Jejich práci na chvíli za­stane ja­ký­koli herec, na nějž AI při­lepí po­pu­lární tvář, pár let nato ani on nebude po­třeba. To také zna­mená, že video už nikdy nemůže slou­žit jako důkaz nebo svě­dec­tví o re­a­litě, půjde o další snadno ma­ni­pu­lo­va­telné médium, zne­u­ží­vané ma­ni­pu­lá­tory, fake news na ste­ro­i­dech & vstu­penka do světa bez důvěry v ja­ké­koli sdě­lení.

Krásné je také sle­do­vat reakce diváků, kterým do­chází do jaké bu­douc­nosti se toho dne pro­bu­dili. Krásné je na tom jenom to, že já si tuhle exis­tenční paniku, jejíž de­taily jsou na k47čce de­tailně zma­po­vané, odbyl před rokem nebo dvěma. Teď z ní zůstal jen ne­ko­nečný, vše­ob­jí­ma­jící pe­si­mis­mus a pocit re­zig­nace.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz